Rodzice, których dzieci uczestniczą w procesie rekrutacji do samorządowych placówek oświatowych, zyskali możliwość odwoływania się od wyników naboru. Mogą poskarżyć się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Czy nieletniego można zapisać do każdej szkoły

Opiekun sześciolatka, który od września pójdzie do pierwszej klasy podstawowej, dowiedział się, że obok jego pracy jest bardzo dobra szkoła. Dziecko nie jest do niej jednak przypisane, bo jest spoza obwodu. Czy dyrektor musi uwzględnić je w prowadzonej rekrutacji?
Dyrektor szkoły podstawowej w pierwszej kolejności zobowiązany jest przyjąć dzieci ze swojego obszaru rejonizacji. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i pod warunkiem, że szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza postępowanie uzupełniające. Powinno się ono zakończyć do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny. Szef placówki może wziąć pod uwagę takie kryteria, jak informacje o tym, że już starsze rodzeństwo uczy się w tej placówce.
Podstawa prawna
Art. 20zd ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Czy od wyników rekrutacji można się odwołać

Rodzic czterolatka dowiedział się właśnie, że zabrakło miejsca dla jego dziecka w samorządowym przedszkolu. Z kolei wszystkie trzylatki zostały przyjęte. Czy może się od tej decyzji odwołać?
Najczęściej przy elektronicznej rekrutacji dochodzi do takich sytuacji, że większość trzylatków lub nawet wszystkie znajdują miejsce w wybranej placówce przedszkolnej, a brakuje już miejsca dla dzieci o rok starszych. Dyrektorzy najczęściej tłumaczą to tym, że grupy przedszkolne czterolatków są już zamknięte, bo liczą 25 dzieci. W efekcie łatwiej jest zapisać młodsze dziecko niż starsze. Zanim rodzic zacznie podejmować jakieś czynności, musi zaczekać na zakończenie postępowania rekrutacyjnego. Jego wyniki podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej ich imiona i nazwiska. Jeśli dziecko nie zostało przyjęte, rodzic w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do przedszkola. Jest na to 5 dni od wystąpienia przez rodzica z wnioskiem do komisji. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Następnie rodzic może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od jego otrzymania uzasadnienia. Ten na jego rozpatrzenie ma również 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego (taki sam tryb odwołania dotyczy również rekrutacji do szkół).
Podstawa prawna
Art. 20zc ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Czy sąd może nakazać przyjęcie dziecka

Syn z powodu zbyt małej liczby punktów nie dostał się do samorządowego przedszkola. Odwołałem się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Czy ten może nakazać dyrektorowi utworzenie dodatkowego miejsca?
Opiekun przed sądem administracyjnym może kwestionować tryb i sposób przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkola lub szkoły. Może więc wykazać, że do placówki przyjmowano w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących, a nie uwzględniono tego, że jego potomek pochodzi np. z rodziny wielodzietnej i ma pierwszeństwo. Może też wykazać, że placówka stosowała nieprawidłowe preferencje w kolejności naboru, mimo że nie wynikają one z przepisów (np. w pierwszej kolejności były przyjmowane dzieci nauczycieli). Sąd administracyjny nie może jednak nakazać stworzenia dla czterolatka dodatkowego miejsca w przedszkolu, jeśli np. do wszystkich grup przypisanych jest maksymalna liczba dzieci. Może jednak unieważnić postępowanie rekrutacyjne i nakazać ponowne jego przeprowadzenie. Dzięki temu w kolejnym etapie może się znaleźć miejsce dla dziecka.
Podstawa prawna
Art. 20zc ust. 9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Czy meldunek zawsze ma znaczenie

Opiekunowie dziecka, które w tym roku kończy szkołę podstawową, chcieliby zapisać je do gimnazjum poza rejonem, bo to, do którego jest przypisane, słabo wypada w egzaminach zewnętrznych. Z kolei w rejonie dziadków dziecka jest bardzo dobra placówka. Czy rodzic powinien się tam przemeldować wraz z nieletnim?
Często opiekunowie decydują się na zmianę meldunku, tylko po to, aby ich dziecko dostało się do dobrej podstawówki czy gimnazjum. Dla dyrektora szkoły najistotniejsze jest miejsce zamieszkania. Jeśli więc okaże się, że w pobliżu dobrej szkoły mieszkają np. dziadkowie, którzy dodatkowo mogliby odbierać dziecko po zajęciach do swojego domu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w trakcie rekrutacji napisać stosowne oświadczenie, że dziecko zamieszkuje w obwodzie danej szkoły. Wystarczy podać w tym dokumencie adres i złożyć podpis. Szefowie placówek często przyznają, że nie dokonują weryfikacji, czy dziecko faktycznie zamieszkuje u dziadków. W efekcie dla szkół objętych rejonizacją meldunek nie ma znaczenia.
Podstawa prawna
Art. 20c ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Czy rodzic może wyegzekwować przyjęcie 2,5-letniego dziecka

Córka w styczniu 2015 r. kończy trzy lata. Chciałabym, aby już po tegorocznych wakacjach trafiła do przedszkola. Tym bardziej że uczęszcza tam starsze rodzeństwo. Czy dyrektor musi uwzględnić wniosek rodzica?
Gdy dziecko ukończy 2,5 roku, rodzic ma prawo zwrócić się do dyrektora przedszkola z takim wnioskiem. Zgodnie z przepisami w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może bowiem być objęte dziecko, które ukończyło taki wiek. Argument rodziców, że chcą, aby rodzeństwo przebywało razem w czasie, kiedy opiekunowie pracują, jest wystarczający, ale nie gwarantuje, że dyrektor znajdzie dla niego wolne miejsce. W razie odrzucenia wniosku nie ma sensu odwoływania się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 1b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Czy odroczony sześciolatek musi wrócić do przedszkola

Rodzic w październiku 2014 r. otrzymał z poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczenie dla dziecka od nauki w szkole. Syn musi więc wrócić do przedszkola. Okazało się, że w tym, do którego uczęszczał, nie ma już miejsca, bo wszystkie grupy liczbą po 25 dzieci. Czy w takiej sytuacji gmina musi znaleźć dla niego miejsce?
Od września 2014 r. obowiązkiem szkolnym zostaną objęte siedmiolatki (rocznik 2007) oraz sześciolatki urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Rodzice tych urodzonych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. będą mogli, tak jak obecnie, zdecydować, czy zapisać dziecko do pierwszej klasy, czy też pozostawić w przedszkolu. W przypadku ich potomków obowiązek szkolny pojawi się we wrześniu 2015 r., podobnie jak w przypadku sześciolatków z rocznika 2009. Wyjątki od tych zasad mogą uzasadniać tylko względy rozwojowe dziecka, które zostaną potwierdzone orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej o pozostawieniu go w dalszym ciągu w przedszkolu. W takiej sytuacji gmina musi zapewnić mu miejsce w przedszkolu. Zgodnie jednak z przepisami i stanowiskiem resortu edukacji może wskazać inną placówkę, w której są jeszcze wolne miejsca.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. poz. 1265).

Czy nieprzyjęcie trzylatka uzasadnia odwołanie do sądu

W tym roku do samorządowego przedszkola nie dostało się kilkoro trzylatków. Część opiekunów domaga się, aby gmina zapewniła dodatkowe miejsce w placówkach przedszkolnych. Czy mogą żądać wyegzekwowania takiego prawa?
W tym roku dostępność do przedszkoli wciąż będzie ograniczona i zmieni się dopiero za dwa lata. Od września 2015 r. każde dziecko czteroletnie zyska prawo do edukacji przedszkolnej, a dwa lata później będzie ona przysługiwała również trzylatkom. Dlatego w przyszłym roku nie ma gwarancji, że samorząd zapewni miejsca dla czterolatków. Z reguły jednak jeśli ich brakuje, to dla trzylatków. Wszystko jednak zależy od tego, ile zostanie utworzonych miejsc.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).

Czy samotny rodzic wyegzekwuje miejsce w placówce

Matka teoretycznie samotnie wychowuje dziecko, ale nieformalnie jest w związku z jego ojcem. Czy w takiej sytuacji może domagać się przyjęcia do przedszkola na preferencyjnych warunkach?
W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek zamieszkiwania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
●wielodzietność rodziny,
●niepełnosprawność,
●niepełnosprawność jednego lub dwojga z rodziców,
●niepełnosprawność rodzeństwa,
●samotne macierzyństwo,
●objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Spełnianie powyższych kryteriów odbywa się na podstawie złożonego oświadczenia albo dostarczenia do wglądu wyroku sądu orzekającego rozwód lub inny dokument potwierdzający, że np. matka jest panną i samotnie wychowuje dziecko. Dyrektor szkoły nie ma możliwości kwestionować tych dokumentów, nawet jeśli opiekun jest w nieformalnym związku.
Podstawa prawna
Art. 20c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).