W roku szkolnym 2013/2014 egzaminator za jednego zdającego ucznia otrzyma stawkę niższą o 5 proc. od dotychczasowej. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Ma wejść w życie siedem dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
MEN wyjaśnia, że spadek stawek za sprawdzanie prac jest spowodowany zmianami organizacyjnymi w przeprowadzaniu egzaminów. Niektóre jego części wymagają mniejszego zaangażowania nauczyciela. Tak jest w przypadku np. arkusza maturalnego z matematyki. Znajduje się w nim najwyższa liczba zadań zamkniętych, które stanowią ponad połowę wszystkich i nie wymagają weryfikowania. Dlatego resort edukacji planuje obcięcie stawki za ocenianie tych sprawdzianów. Z kolei więcej zarobią ci nauczyciele, którzy będą oceniać egzamin gimnazjalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym.
Projekt rozporządzenia wprowadza także (podobnie jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego) wynagrodzenie za przeniesienie udzielonych odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę w pracy ucznia ze specyficznymi trudnościami (np. dysleksją) czy niepełnosprawnego przystępującego do drugiej części sprawdzianu z języka obcego. Konieczność wykonywania tej czynności przez egzaminatora jest spowodowana tym, że ci uczniowie często popełniają pomyłki przy przenoszeniu odpowiedzi.