Zmiany w egzaminach państwowych dla uczniów, a także w strukturze organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za ich przygotowanie mają się znaleźć w projekcie nowelizacji ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Resort edukacji został do niej zmuszony przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12). TK stwierdził niezgodność z ustawą zasadniczą przepisów wydanych przez ministra edukacji w rozporządzeniu z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.). W ocenie sędziów takie kwestie powinny wynikać bezpośrednio z ustawy.
Jak ustalił DGP, resort przy tej okazji chce dokonać zmian struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych. Chodzi o Centralną Komisję Egzaminacyjną i osiem komisji okręgowych. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zmiany nie będą się bezpośrednio wiązały z redukcją zatrudnienia pracujących w tych instytucjach urzędników.
Ministerstwo pierwotnie rozważało zlikwidowanie części OKE albo nawet utworzenie delegatur CKE. Z obawy przed ewentualnymi problemami związanymi z przygotowywaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych odstąpiło jednak od tego pomysłu.
Zmiany mają wzmocnić rolę szefa CKE. To od niego ma zależeć, kto będzie dyrektorem i zastępcą w podległych mu komisjach egzaminacyjnych. Powołanie na te stanowiska będzie się odbywało bezpośrednio po przeprowadzeniu konkursu. Obecnie też jest wymagany taki tryb wyłonienia kandydatów. Niemniej jednak wciąż trzech dyrektorów OKE (z Warszawy, Poznania i Jaworzna) z uwagi na długoletni staż i wcześniejszy brak procedury konkursowej zajmuje to stanowisko z pominięciem naboru.
Zgodnie z poleceniem Trybunału obecne rozwiązania mogą obowiązywać najwyżej do marca 2015 r.
– Ta nowelizacja powinna wejść w życie do końca wakacji. Trzeba mieć na względzie, że w przyszłym roku wprowadzona będzie nowa formuła egzaminów maturalnych, zmienia się też sprawdzian dla szóstoklasistów – potwierdza Roman Dziedzic, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.
– W resorcie trwają prace na projektem – uspokaja Paweł Jurek z biura prasowego MEN. Nie odpowiada jednak na pytanie, kiedy dokument trafi do konsultacji.
Etap legislacyjny
Założenia do projektu