Osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny wielodzietne w pierwszej kolejności będą miały prawo do umieszczenia podopiecznych w samorządowych przedszkolach. W 2014 roku nowe kryteria obejmą rekrutację do tych placówek.
Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja określa podstawowe oraz dodatkowe kryteria, które będą stosowane przez gminy.
Zasadniczym będzie zamieszkiwanie dziecka w gminie, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego chcą zapisać je opiekunowie.
Jeśli do samorządowej placówki zgłosi się więcej rodziców dzieci, niż może ona przyjąć, będzie musiała przeprowadzić rekrutację. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci niepełnosprawni, mający rodzica, rodziców lub rodzeństwo z uszczerbkiem na zdrowiu, a także pochodzący z rodzin wielodzietnych, objętych pieczą zastępczą oraz wychowywani przez samotnego opiekuna.
Z kolei pozostałe kryteria naboru będą już bezpośrednio określane przez gminy. Te mogą brać pod uwagę np. dochód opiekunów lub stawiać im warunek zatrudnienia.
Do przedszkola po zakończonej rekrutacji, o ile znajdzie się miejsce, będą mogły trafić maluchy z sąsiedniego samorządu.
Zmiany w zasadach naboru m.in. do przedszkoli to efekt skargi konstytucyjnej rzecznika praw obywatelskich. Sędziowie w wyroku z 8 stycznia 2013 r. (sygn. akt K 38/12) orzekli, że kryteria rekrutacji powinny wynikać z ustawy, a nie być określane przez ministra edukacji w rozporządzeniu. Niezgodne z konstytucją przepisy mogą obowiązywać tylko do 19 stycznia 2014 r.
Ponadto nowelizacja wprowadziła przepisy, które umożliwią dyrektorom przedszkoli angażowanie specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych, czyli rozwijających zainteresowania dzieci. O takiej formie zatrudnienia będzie ostatecznie decydowała zgoda kuratora oświaty.