Pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkoli będą miały dzieci z gminy, na terenie której znajduje się placówka. Sejm uchwalił szczegółowe zasady rekrutacji do szkół i przeszkoli.

"Jeśli będzie w przedszkolach więcej miejsc, to pierwszeństwo będą miały dzieci niepełnosprawne, dzieci mające niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, pochodzące z rodziny wielodzietnej lub zastępczej" - powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej Domicella Kopaczewska z PO, sprawozdawca ustawy.

Na pozostałe miejsca będą mogły być przyjęte dzieci rodziców pracujących zawodowo. Gmina może też wprowadzić w takiej sytuacji kryterium dochodowe.

Uchwalona dziś zmiana ustawy o systemie oświaty stwarza też możliwość zatrudnienia w przedszkolu, do prowadzenia zajęć dodatkowych, specjalistów, którzy nie są nauczycielami. "Nie będzie więc przeszkody prawnej do rozwijania zainteresowań dzieci" - powiedziała IAR.

Nowelizacja ustawy realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w styczniu tego roku orzekł, że dotychczasowe zapisy ustawy o systemie oświaty o naborze do publicznych przedszkoli i szkół muszą być zawarte w ustawie a nie w rozporządzeniu.