Do końca listopada można ubiegać się o pieniądze na działalność badawczą na przyszły rok.
Jednostki naukowe, czyli uczelnie, instytuty badawcze czy placówki Polskiej Akademii Nauk (PAN), mają jeszcze czas na złożenie wniosku o dotację statutową.
Dotyczy to tych ośrodków, które pierwszy raz wnioskowały o nadanie kategorii naukowej. Wyniki oceny dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zostały ogłoszone 30 września 2013 r., a pisma o dotację można było składać tylko do 15 września. Zatem te terminy uniemożliwiły niektórym jednostkom naukowym ubieganie się o środki, ponieważ warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji było posiadanie kategorii naukowej.
– Problem ten może dotyczyć przede wszystkim placówek prywatnych, wydziałów uczelni czy PAN – mówi prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.
Dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) umożliwiło tym jednostkom, które w 2013 r. po raz pierwszy uzyskały kategorię naukową, złożenie wniosków do 30 listopada 2013 r. (włącznie).
Pisma o przyznanie dotacji na działalność statutową należy przesłać w formie papierowej i elektronicznej. Jednostki chcące skorzystać z tej możliwości powinny wypełnić wniosek na stronie www.osf.opi.org.pl, korzystając z opcji „nowa jednostka”. Po wypełnieniu i wysłaniu go w tym programie należy sporządzić wydruk, uzupełnić, opatrzyć podpisami i pieczęciami.
Wydruk wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać na adres MNiSW. Resort nauki zastrzega, że rozpatrzeniu będą podlegać wyłącznie wnioski przesłane w terminie w obu formach.