Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), gdy po ukończeniu jednego fakultetu kontynuuje się naukę na drugim, nie przysługuje pomoc materialna. Resort nauki przygotuje nowelizację, zgodnie z którą osoby z dysfunkcjami znajdujące się w takiej sytuacji będą uprawnione do stypendium specjalnego, pod warunkiem że niepełnosprawność nabyły w czasie trwania pierwszych studiów lub po ich ukończeniu.

O zmianę przepisów wystąpiła prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich (RPO). Powodem jej interwencji były liczne skargi studentów. O pomoc do RPO zwróciła się m.in. osoba, która niepełnosprawna stała się w trakcie studiów. Ze względu na zmianę sytuacji życiowej musiała rozpocząć naukę na zupełnie innym kierunku, ponieważ realizowane wcześniej studia stały się bezużyteczne. Złożyła wniosek o przyznanie stypendium specjalnego, ale zgodnie z prawem go nie otrzymała.

– Osobom w takiej sytuacji należy się pomoc, aby mogły się przekwalifikować – podkreśla Irena Lipowicz.

W odpowiedzi udzielonej RPO resort nauki podkreśla, że prace nad zmianą prawa już trwają. Ministerstwo przypomina również, że osoby niepełnosprawne są uprawnione do ubiegania się o inne świadczenia pomocy materialnej (stypendia: socjalne, rektora dla najlepszych studentów, ministra za wybitne osiągnięcia, a także zapomogi). Dofinansowanie ich kształcenia jest też jednym z zadań opłacanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są one przeznaczane w ramach programu „Aktywny samorząd” na indywidualne wsparcie dla studentów w formie dofinansowania lub refundacji kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. Taką pomoc oferują samorządy powiatowe, które przystąpiły do tego programu.