Trwają poprawki matury. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którym nie powiedzie się także tym razem, mogą ponownie egzamin zaliczać dopiero w przyszłym roku. Będą musieli złożyć w tym celu stosowną deklarację.

Czy można poprawić wynik egzaminu

W tym roku zdawałem maturę. Uzyskałem słaby wynik z egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Przez to nie dostałem się na wybrane studia informatyczne. Czy mam możliwość poprawienia tego wyniku i na jakich zasadach?
Osoba, która chce ponownie przystąpić do matury w celu podwyższenia wyniku egzaminu, ma taką możliwość. Musi jednak wcześniej złożyć deklarację przystąpienia do niego. Wskazane są dwa terminy. Pierwszy mija pod koniec września, wówczas absolwent ma możliwość wstępnego zadeklarowania, jakie przedmioty będzie zdawał. Wiążące jest jednak drugie oświadczenie, które trzeba złożyć w lutym kolejnego roku. W nim ostatecznie maturzysta wskazuje, jakie przedmioty chce zdawać. Absolwenci z lat ubiegłych składają odpowiednią deklarację zawsze w macierzystej szkole do jej dyrektora. To wystarczy, aby móc ponownie zaliczać egzamin dojrzałości w celu podwyższenia wyniku.
Podstawa prawna
Par. 63 ust. 1–3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Czy inna szkoła poprowadzi maturzystę

Liceum, które ukończyłem, zostało zlikwidowane. Chcę jednak przystąpić do matury. Czy mogę złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu dojrzałości do każdej innej szkoły ponadgimnazjalnej?
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, który ukończył ją we wcześniejszych latach, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Musi to uczynić nie później niż do 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji absolwent dołącza również świadectwo ukończenia szkoły.
Podstawa prawna
Par. 63 ust. 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Czy po roku mija czas na poprawienie zaliczenia

W tym roku pisałem poprawkę z pisemnego egzaminu z języka polskiego. Obawiam się jednak, że jej nie zaliczę. Czy jeśli w tym roku nie zdam egzaminu, to w przyszłym będę musiał ponownie przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych?
Osoba, która nie zda egzaminu, może przystąpić ponownie do niego w okresie pięciu lat od pierwszego sprawdzianu, licząc od października roku, w którym zdawała go po raz pierwszy. Wówczas może zaliczyć tylko te przedmioty obowiązkowe, których brakuje do uzyskania świadectwa dojrzałości. Dopiero po upływie pięciu lat zdający będzie musiał ponownie przystąpić do wszystkich egzaminów w pełnym zakresie. Obecnie jest to język polski, matematyka i język obcy nowożytny, ale już w maju 2015 r. obowiązkowo trzeba będzie podejść do jeszcze jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – nie będzie jednak konieczne zaliczenie go na poziomie 30 proc., aby zdać maturę. Zmieni się też forma egzaminów ustnych – zamiast prezentacji będą przeprowadzane 15-minutowe rozmowy z wylosowanego przez maturzystę podczas egzaminu tematu (np. wiersza czy tekstu popularnonaukowego).
Podstawa prawna
Par. 104 ust. 2, 3 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
Par. 1 pkt 37–54 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 520) – wejdzie w życie 1 września 2014 r.

Czy mogę zdawać matematykę

Pierwszy raz podchodziłem do matury w 2007 r. Zdałem ją i otrzymałem świadectwo dojrzałości. Teraz planuję podjąć studia. Chciałbym dostać się na informatykę. Ale w tym celu muszę podejść do sprawdzianu z matematyki. W szkole wyższej, do której planuję się dostać, wystarczy zaliczenie jej na poziomie podstawowym. Słyszałem jednak, że do przedmiotów spoza katalogu obowiązkowego (a takim była dla mnie matematyka, wtedy gdy ją zaliczałem) powinno się pochodzić na poziomie rozszerzonym. Czy mimo to mogę zdawać ją na poziomie podstawowym?
Przepisy wyraźnie wskazują, że osoby, które otrzymały świadectwo dojrzałości przed rokiem szkolnym 2009/2010 i nie zdawały egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do niego na poziomie podstawowym. Nie trzeba zatem zaliczać trudniejszego sprawdzianu.
Obecnie można jeszcze przystępować do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub podstawowym.
Podstawa prawna
Par. 10 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 520) – wejdzie w życie 1 września 2013 r.

Czy każdy może przystąpić do poprawki

Będę podchodził pierwszy raz do matury w roku szkolnym 2013/2014. Wiem, że maturę można poprawić. Ale słyszałem, że jeśli komisja przyłapie mnie na ściąganiu, egzamin będę mógł zaliczyć dopiero za rok. Czy będę mógł w takim przypadku odwołać się od jej decyzji i przystąpić jednak do poprawki w terminie sierpniowym?
Uczeń może ponownie przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, jeśli nie zda jednego obowiązkowego sprawdzianu (aby zaliczyć, trzeba zdobyć minimum 30 proc. punktów z danego przedmiotu). Jednak przepisy wskazują, że jeśli obleje maturę, ponieważ został przyłapany na ściąganiu, wówczas nie ma prawa do poprawki w tym terminie, nawet jeśli nie zaliczył tylko jednego przedmiotu. Wówczas komisja unieważnia egzamin. Oznacza to, że powtórnie przystąpi do niej dopiero za rok. Dodatkowo już w roku szkolnym 2014/2015 maturzysta otrzyma pisemną decyzję o niezaliczeniu pracy, jeśli komisja podjęła taką decyzję, uzasadniając, że uczeń ściągał. Komisja może tak zdecydować, jeśli uzna, że w pracach innych uczniów pojawiają się podobne sformułowania, wskazujące, że osoby te wymieniały się informacjami. Nie będzie miało znaczenia, kto od kogo ściągał.
Podstawa prawna
Par. 103 ust. 1a rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
Par. 1 pkt 58 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 520) – wejdzie w życie 1 września 2014 r.

Czy muszę bronić tego samego tematu

Nie zaliczyłem prezentacji maturalnej z języka polskiego. Czy jeśli w przyszłym roku przystąpię do egzaminu dojrzałości, to będę musiał ponownie przedstawiać ten sam temat maturalny?
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego, może wskazać w deklaracji poprzednio wybrany temat lub nowy. Wówczas wybiera go ponownie z dostępnej w szkole listy tematów. Nie musi zatem decydować się na to samo zagadnienie.
Podstawa prawna
Par. 103 ust. 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Czy mogę zmienić przedmiot dodatkowy

W przyszłym roku planuję zdawać na drugi kierunek studiów. Sprawdziłem, że aby się na niego dostać, konieczne jest zaliczenie dodatkowego przedmiotu – geografii. Ale nie wybrałam go na egzaminie, gdy pierwszy raz do niego podchodziłam. Czy mogę teraz zdawać inny przedmiot dodatkowy niż ten, który wybrałam wcześniej?
Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu dojrzałości, zarówno w części ustnej, jak i w pisemnej, z jednego lub z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego, z których wcześniej nie zdawał matury. Może je wybrać z listy przedmiotów udostępnionych w szkole.
Podstawa prawna
Par. 104 ust. 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Czy mogę zmienić wcześniej wybrany język obcy

Nie zdałem egzaminu maturalnego z języka obcego. Nie zaliczyłem ani części ustnej, ani pisemnej. W przyszłym roku planuję ponownie przystąpić do matury. Czy w deklaracji mogę wybrać inny język obcy niż ten wskazany za pierwszym razem?
Osoba, która chce ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, może, jeżeli wcześniej nie otrzymała świadectwa dojrzałości, wybrać inny język obcy nowożytny niż ten, który zdawała poprzednio. Wyjątkiem jest jedynie język obcy, który wskazała jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym.
Podstawa prawna
Par. 104 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).