Nawet 770 zł może wynieść dopłata do zakupu podręczników ze specjalnego rządowego programu. 100 zł na pokrycie kosztów kształcenia przysługuje opiekunom uczniów uprawnionych do zasiłku.

Czy opiekunów obowiązuje kryterium dochodowe

Rodzice mają troje dzieci, z których dwoje młodszych będzie uczęszczać od przyszłego miesiąca do klas objętych dofinansowaniem z „Wyprawki szkolnej”. Czy decyzja o udzieleniu im wsparcia jest uzależniona od wysokości ich zarobków?
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnianie kryterium dochodowego. Wynosi ono 504 zł na osobę w rodzinie, czyli tyle, ile wynosi próg uprawniający do zasiłku na dziecko. Jednak ta kwota dotyczy tylko tych rodziców, których potomek zacznie się uczyć w I klasie szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. W pozostałych przypadkach obowiązuje kryterium wynikające z pomocy społecznej, czyli 456 zł na członka rodziny.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 818).

Czy będzie dopłata do podręczników

Czytelniczka wychowuje z mężem dwoje dzieci, które we wrześniu zaczną naukę w II i V klasie szkoły podstawowej. W ubiegłym roku otrzymała z gminy dofinansowanie do zakupu podręczników. Czy teraz też może ubiegać się o taką pomoc?
Podobnie jak w poprzednich latach rodzice, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, mogą skorzystać z pomocy przysługującej w ramach kolejnej edycji programu „Wyprawka szkolna”. Wypłacane na jej podstawie dofinansowanie do zakupu podręczników dotyczy uczniów, którzy rozpoczną naukę na określonym w rządowym rozporządzeniu etapie edukacji. W tym roku szkolnym taka pomoc będzie przysługiwała uczniom klas I–III szkoły podstawowej oraz I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Przewidywana w ich przypadku kwota pomocy wynosi maksymalnie 225 zł. Wsparcie o 100 zł wyższe zostanie przyznane dzieciom, które od września pójdą do V klasy szkoły podstawowej, II klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej lub V klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Z kolei w przypadku osób, które we wrześniu rozpoczną uczęszczanie do II klasy szkoły ponadgimnazjalnej, dopłata wynosi 390 zł. O 55 zł jest wyższa, gdy uczęszcza do II klasy zasadniczej szkoły zawodowej, a także liceum ogólnokształcącego i technikum. Dodatkowo na wsparcie w tej ostatniej wysokości mogą też liczyć rozpoczynający naukę w V klasie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, II klasy liceum plastycznego, V klasy ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz VIII klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 i par. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 818).

Czy pomoc dla niepełnosprawnych dzieci jest ograniczona

Córka pani Krystyny ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i za niecałe dwa tygodnie zacznie naukę w I klasie gimnazjum. Czy udzielenie wsparcia niepełnosprawnemu uczniowi też jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, w tym kryterium dochodowego?
Przepisy rozporządzenia odrębnie określają warunki uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych, takich jak książki pomocnicze i ćwiczenia rewalidacyjne, jeżeli uczeń jest słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (gdy jedną z nich jest jedna w wskazanych tu dysfunkcji). W ich przypadku nie obowiązuje kryterium dochodowe, a dopłata do książek przysługuje na każdym etapie nauki. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju szkoły i klasy, do której uczniowie będą od września uczęszczać, oraz od zdiagnozowanej u nich niepełnosprawności. Może ona wynosić od 225 zł do maksymalnie 770 zł.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 2 i par. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 818).

Czy trudna sytuacja rodziny zwalnia z kryterium

Czytelniczka samotnie wychowuje dwoje dzieci. Na jedno z nich mogłaby otrzymać dofinansowanie do podręczników, ale jej dochody przekraczają o 50 zł kryterium dochodowe. Matka znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ na skutek choroby przez kilka miesięcy przebywała na zwolnieniu chorobowym i ponosiła duże koszty związane z zakupem leków. Czy taka sytuacja może stanowić okoliczność uprawniającą do przyznania dopłaty mimo niespełnienia progu dochodowego?
Zasady rządowego programu przewidują przypadki, w których dofinansowanie może być przyznanie mimo przekroczenia przez rodzinę progu dochodowego. Taka możliwość dotyczy jednak tylko tych rodziców, których obowiązuje kwota kryterium w wysokości 456 zł i pod warunkiem, że zajdzie któraś z sytuacji przewidzianych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Zalicza się do nich m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe, klęskę żywiołową lub ekologiczną.
Liczba osób, którym na podstawie tego wyjątku zostanie udzielona pomoc, jest jednak ograniczona, bo nie może ich być więcej niż 5 proc. ogółu uczniów na terenie gminy, którym przyznana jest dopłata do podręczników.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 818).

Czy jest ustalony termin składania wniosków

Rodzic trojga dzieci zamierza kupić podręczniki na nowy rok szkolny. Ponieważ spełnia warunki do uzyskania pomocy z programu „Wyprawka szkolna”, planuje złożyć wniosek o udzielenie mu dofinansowania. Czy przepisy określają termin, w jakim musi to zrobić?
Co do zasady wniosek jest składany u dyrektora szkoły, w której uczeń rozpocznie naukę w terminie wskazanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. To oznacza, że każdy samorząd odrębnie ustala dzień, do którego będzie przyjmować formularze od rodziców. Zwykle termin upływa w połowie września. Z wnioskiem mogą wystąpić nie tylko rodzice, opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy, ale też nauczyciel i pracownik socjalny lub inna osoba. Ponadto do formularza trzeba dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach. Jeżeli zaś opiekunowie korzystają z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, to zamiast tych dokumentów mogą przedłożyć zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej potwierdzające to, że tym samym spełniają progi dochodowe uprawniające do dofinansowania do zakupu podręczników. Natomiast w przypadku uczniów, którzy pochodzą z rodzin, których dochody przekraczają kryterium, ale znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, wymagane jest uzasadnienie, zawierające argumenty potwierdzające potrzebę udzielenia im wsparcia. Z kolei, gdy dofinansowanie dotyczy niepełnosprawnego dziecka, do wniosku trzeba dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Podstawa prawna
Par. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 818).

Czy gmina wypłaci pieniądze przed zakupem książek

Pan Andrzej chce skorzystać z dofinansowania do zakupu podręczników dla dwojga dzieci. Czy jeżeli spełni warunki do jego uzyskania, wsparcie z rządowego programu otrzyma jeszcze przed ich kupnem?
Skorzystanie z pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” wymaga od rodzica wcześniejszego poniesienia kosztów związanych z zakupem książek dla dzieci. Dopiero potem opiekun może przyjść do dyrektora szkoły z dowodem potwierdzającym zakup, np. paragonem i uzyskać refundację do kwoty, która jest w przepisach przewidziana dla poszczególnych etapów edukacji. Z kolei w przypadku kupna podręczników dla grupy uczniów, aby ich rodzice uzyskali zwrot wydanych środków, wymagane jest potwierdzenie zawierające: imię i nazwisko ucznia, klasę do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych książek i materiałów dydaktycznych, kwotę i datę zakupu. Taki dokument wystawia podmiot, który dokonał zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów.
Podstawa prawna
Par. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U. poz. 818).

Czy rodzic otrzyma na wyprawkę dodatek do zasiłku

Opiekun jest uprawniony do zasiłku na dziecko, które rozpocznie naukę w III klasie szkoły podstawowej. Czy oprócz dofinansowania z „Wyprawki szkolnej” może otrzymać jeszcze dodatkową pomoc?
Osoby, które spełniają warunki do uzyskania zasiłku na dziecko, mają też prawo do przysługujących do niego siedmiu różnych dodatków. Jednym z tych świadczeń jest to mające na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dodatek na wyprawkę wynosi 100 zł i jest wypłacany nie tylko, gdy potomek podejmuje naukę w szkole, ale też gdy odbywa roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Aby otrzymać to świadczenie, rodzic powinien zaznaczyć odpowiednią rubrykę we wniosku o zasiłek na dziecko, a jeśli tego nie zrobił, musi złożyć odrębny formularz. Ma na to czas do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczyna się rok szkolny. W związku z tym, że ten trwa od 1 listopada, a kończy 31 października następnego roku kalendarzowego, w przyszłym miesiącu dodatek zostanie wypłacony opiekunom obecnie uprawnionym do świadczeń rodzinnych. Natomiast osoby, które po 1 września będą składać wnioski już na nowy okres zasiłkowy, a teraz nie są uprawnione do zasiłku, dodatek na wyprawkę (w przypadku decyzji pozytywnej) otrzymają dopiero we wrześniu 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 14 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).