Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN) nie zgadzają się, aby wysokość środków przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej placówki naukowej była określana przez ministra nie jak dotychczas w formie decyzji, ale jedynie pisemnej informacji.

Zmiany te proponuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Został skierowany do konsultacji społecznych.

– Eliminuje to możliwość weryfikacji poprawności wyliczonej dotacji oraz ewentualnego odwołania się od podjętego przez ministra postanowienia – mówi prof. Michał Kleiber, prezes PAN.

Wyjaśnia, że zgodnie z propozycją resortu nauki środki dla placówek naukowych będą przyznawane na podstawie jednego wzoru.

– To ma zapewnić obiektywizm w rozdzieleniu funduszy, ponieważ kwoty będą wyliczane zgodnie z twardymi zasadami, ale algorytm może nie przewidywać wszystkich okoliczności, które powinny zostać uwzględnione – uważa.

Jego zdaniem błędem jest to, że pieniądze dla instytutów wyliczane są na podstawie dorobku, czyli przeszłości. W mniejszym stopniu uwzględniają to, jakie badania zamierza prowadzić placówka. To może utrudnić im rozwój oraz podejmowanie nowych przedsięwzięć.

Projekt przewiduje też uproszczenie procedury ubiegania się o pieniądze na dofinansowanie działalności statutowej. Zakłada rezygnację ze składania wniosków.

Korzystne jest natomiast rozwiązanie, zgodnie z którym środki na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego będą przyznawane na okres do trzech lat, a nie na rok. Projekt przewiduje też zmianę definicji działalności upowszechniającej naukę. Zdaniem KRASP i PAN doprecyzowanie katalogu zadań umożliwi ubieganie się o pieniądze również przez uczelnie i jednostki naukowe m.in. na umiędzynarodawianie czasopism.

Środowisko akademickie nie chce natomiast się zgodzić na to, aby minister nauki miał możliwość odwołania członka Komitetu Polityki Naukowej przed upływem kadencji w przypadku niewnoszenia przez niego należytego wkładu.

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ustawy skierowany do konsultacji społecznych