Uczeń, który udostępnił innym swoje zadania w trakcie egzaminu końcowego, musi się liczyć z konsekwencjami. Nawet z unieważnieniem jego pracy.
Resort edukacji narodowej przygotowuje zmiany dla osób, które przystąpią do egzaminów końcowych według nowej podstawy programowej. Zakończenie jej wdrożenia przewidziane jest w 2015 r. Wtedy szóstoklasiści i maturzyści będą objęci odpowiednio sprawdzianem i egzaminem według nowej formuły.
Zmiany zawiera projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562 z późn. zm.). Trafił on do konsultacji społecznych.