Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowane przez MEN założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ma on na celu dofinansowanie edukacji przedszkolnej z budżetu państwa co oznacza, że zmniejszeniu ulegną opłaty ponoszone obecnie przez rodziców.

Rząd chce by od 1 września 2013 r. za szóstą oraz za siódmą godzinę pobytu dziecka w placówce rodzice wnosili opłaty w wysokości jednego złotego. Od września 2014 r. złotówkę mają płacić także za ósmą godzinę zajęć. Docelowo od września 2015 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu - ponad bezpłatny wymiar - będzie kosztowała maksymalnie jeden złoty.

Obecnie pięć godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest bezpłatne - to czas przeznaczony na realizowanie zadań zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Gdy dziecko przebywa dłużej, gminy obciążają rodziców opłatami. Wysokość opłat za godziny powyżej pięciu ustalają rady gmin.

Zgodnie z założeniami, samorządy dostaną dotację na każde dziecko chodzące do przedszkola. W 2013 r. za miesiące od września do grudnia wyniesie ona 333 zł; w 2014 r. (za cały rok) - 1136 zł, a 2015 r. - 1398 zł.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów: "dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice zapłacą za opiekę nad dzieckiem mniej niż dotychczas, a samorządy pozyskają dodatkowe środki na rozwój edukacji przedszkolnej".

Samorząd będzie otrzymywał dotację na każdego przedszkolaka bez względu na czas jego pobytu w placówce (dotacja obejmie również dzieci przebywające w przedszkolu do pięciu godzin). Dotacja przyznana będzie bez względu na to, czy dziecko uczęszcza do przedszkola publicznego, czy niepublicznego, publicznej czy niepublicznej formy wychowania przedszkolnego czy oddziału przedszkolnego w szkole.

"Wysokość dotacji będzie tak skalkulowana, aby również w samorządach, w których pobierane są najwyższe opłaty od rodziców, oprócz rekompensaty zmniejszonych dochodów gminy, wynikających ze zmniejszenia tych opłat, zawierała ona środki na rozwój edukacji przedszkolnej" - zaznaczono w komunikacie.

Zgodnie z założeniami, od 1 września 2014 r. także przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację w pełnym wymiarze; będą musiały jednak przyjąć warunki rekrutacji i opłat dla rodziców ustalone przez gminy dla przedszkoli gminnych.

W uchwalonym w ubiegłym tygodniu przez Sejm budżecie państwa na 2013 r. na dofinansowanie edukacji przedszkolnej przeznaczono 320 mln zł; środki te zostały zapisane w budżecie w formie dotacji celowej.

W założeniach do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapisano również, że od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi, jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli będą mogły być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata. One będą również objęte dotacją przedszkolną, co pozwoli gminom bardziej elastycznie organizować opiekę nad dziećmi do 3 lat.