Wątpliwości zgłoszone do projektu dotyczą głównie zapowiedzianego przez premiera w tzw. drugim expose, udzielania przez budżet dofinansowania na tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych nie tylko samorządom, ale też prywatnym podmiotom.

– Pieniądze te są potrzebne zwłaszcza małym, jednogrupowym klubom malucha, którym brakuje środków na dostosowanie do przepisów ustawy, a które mogą zdecydowanie zwiększyć liczbę dostępnych dla rodziców miejsc opieki – podkreśla Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.

Rząd, przyjmując nowelizację 8 listopada, zobowiązał więc jednocześnie ministra pracy i polityki społecznej (w porozumieniu z przedstawicielami innych resortów) do dokonania w niej dodatkowych zmian uwzględniających tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej. Do tej pory bowiem zasady uzyskiwania przez samorządy pieniędzy z rządowego programu „Maluch” (na żłobki) były określone w załącznikach do niego.

Zgodnie z zaproponowanym nowym brzmieniem art. 62 i 63 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.) kwestie związane z udzielaniem dotacji, takie jak jej wysokość, termin przyznanie oraz kontroli, mają być uregulowane w umowie zawieranej przez wojewodę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (o dofinansowanie nie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne).

Taki zapis budzi jednak wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Te uważa, że skoro dofinansowanie ma być udzielane podmiotom niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych, to podstawowe kwestie związane z jego przydzielaniem powinny być określone bezpośrednio w ustawie. Przyjętego rozwiązania broni resort pracy, wskazując na art. 150 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przewiduje on, że dysponent części budżetowej (ma nim być wojewoda działający w uzgodnieniu z ministrem pracy) może udzielić dotacji podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych. W tym celu zawiera umowę.

Ministerstwo Finansów (MF) dodatkowo zwraca uwagę, że w przypadku wystąpienia o dofinansowanie przez kilka podmiotów, nie jest jasne, w oparciu o jakie kryteria wojewoda będzie dokonywał wyboru. Ponadto resort zarzuca, że projekt nie zawiera m.in.: zapisów dotyczących terminu składania wniosku.

Rząd postanowił też wyłączyć osoby fizyczne z grupy uprawnionych do zatrudniania dziennych opiekunów..

Kto może zostać dziennym opiekunem:

● osoba, która chce zajmować się dziećmi w swoim domu lub mieszkaniu,

● kandydat musi zgłosić swoją ofertę do konkursu ogłaszanego przez gminę,

● biorący udział w konkursie na dziennego opiekuna musi mieć odpowiednie kwalifikacje wymienione w przepisach ustawy lub ukończyć specjalne szkolenie, mające program zatwierdzony przez ministra pracy i polityki społecznej.