Nawet 60 tys. zł rocznie może dostać naukowiec, który przygotowuje pracę doktorską w dziedzinie uznanej za szczególnie istotną dla gospodarki danego regionu. Stypendia są wypłacane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Każde z województw mogło ustalić odrębne, szczegółowe warunki, na jakich wsparcie jest udzielane naukowcom. Ogólną zasadą jest to, że stypendium przysługuje osobom, które kształcą się na kierunkach określonych jako szczególnie istotne z punktu widzenia danego województwa i zostały ujęte w Regionalnej Strategii Innowacji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać dofinansowanie do nauki z Unii Europejskiej

W pełnej wersji artykułu:
- Jak wygląda procedura konkursowa
- W jakim trybie doktorant otrzymuje dofinansowanie
- Jakie dofinansowanie może otrzymać uczeń
- Gdzie składa się wnioski
- Kiedy trzeba zwrócić stypendium