Gmina sama ustala, jak często będzie sprawdzać znajdujące się w jej rejestrze placówki opieki nad dziećmi. Jeżeli w trakcie kontroli wykryje nieprawidłowości, nakaże ich usunięcie właścicielowi, ale nie nałoży kary pieniężnej.

Czy straż pożarna musi sprawdzić lokal

Absolwentka pedagogiki chciałaby w wynajmowanym lokalu założyć żłobek. Obecnie jest prowadzony w nim remont mający na celu przystosowanie pomieszczeń, w którym będą przebywać dzieci, do określonych w przepisach standardów lokalowych i sanitarnych. Czy ich spełnienie musi potwierdzić opinia straży pożarnej i sanepidu?

Czy wizytacja przed zarejestrowaniem

Podmiot prowadzący prywatne przedszkole chce złożyć wniosek w gminie o wpisanie do rejestru klubu dziecięcego przeznaczonego dla 15 dzieci. Czy przed wydaniem decyzji w tej sprawie pracownicy samorządu sprawdzą warunki, w których będą przebywać maluchy?

Czy gmina skontroluje żłobek

W gminie działają trzy prywatne placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które są wpisane do rejestru. Czy ich funkcjonowanie będzie nadzorowane przez gminę?

Czy właściciel musi pokazać dokumenty

W maju podmiot prowadzący klub dziecięcy będzie miał zapowiedzianą wcześniej kontrolę. Czy w jej trakcie urzędnicy będą mieli prawo żądać dokumentów dotyczących wykształcenia zatrudnionych w nim osób?

Czy gmina zarządzi dodatkową kontrolę

Rodzice, którzy posyłają dzieci do prywatnego żłobka, mają wątpliwości, czy opieka nad nimi jest sprawowana prawidłowo, ponieważ liczba opiekunów jest niewystarczająca w stosunku do dzieci w nim przebywających. Czy mogą oni zgłosić ten problem do gminy, aby ta sprawdziła placówkę poza ustalonym harmonogramem?

Czy właściciel może się odwołać

Podmiot prowadzący żłobek po zakończonej kontroli otrzymał zalecenie usunięcia stwierdzonych przez urzędników nieprawidłowości. Skorzystał z możliwości złożenia zastrzeżeń, ale nie zostały one przez gminę uwzględnione. Czy może dalej kwestionować zalecenia?

Czy będą zalecenia pokontrolne

Urzędnicy gminy przeprowadzają kontrolę w działającym od listopada ubiegłego roku prywatnym żłobku. Przy sprawdzaniu dokumentacji pracowniczej okazało się, że nie wszyscy opiekunowie mają wymagane w przepisach badania sanitarno-epidemiologiczne. Ponadto, wykryte zostały błędy w statucie. Czy gmina wyznaczy termin na usunięcie nieprawidłowości?

Czy gmina nałoży karę pieniężną

W trakcie przeprowadzanej w klubie dziecięcym kontroli samorząd wykrył nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówki. Czy poza koniecznością naprawienia ich w wyznaczonym przez gminę terminie na właściciela zostanie nałożona kara pieniężna?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i w jaki sposób skontroluje prywatny żłobek i klub dziecięcy
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania