140 mln zł ma być przeznaczonych w tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna"; to o 25 mln zł więcej niż w 2011 r. Zmienione ma być też kryterium upoważniające do skorzystania z pomocy.

Projekt rozporządzenia rady ministrów, dotyczącego tegorocznej edycji rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna", został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Poinformowało o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej we wtorek na swojej stronie internetowej.

W 2012 r. programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkół ponadgimnazjalnych, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Zmianom mają ulec kryteria dostępu do pomocy. Zwiększony ma być próg dochodów na członka rodziny pozwalający na uzyskanie dofinansowania z programu. Rodzice uczniów klas I szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Według MEN podwyższenie kryterium dochodowego dla tej grupy dzieci powinno pozwolić na udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników rodzinom około 45 proc. pierwszoklasistów.

Rodzice uczniów pozostałych klas objętych programem "Wyprawka szkolna" w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić w 2012 r.: 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum, 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Jak podał resort edukacji, ze względu na niewielkie wykorzystywanie w ubiegłych latach możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu podręczników przez rodziców, których dochody przekraczały próg dochodowy zapisany w programie "Wyprawka szkolna", w projekcie tegorocznej edycji zaproponowano zmniejszenie z 10 do 5 proc. środków przeznaczonych dla tej grupy rodziców.

Jednocześnie w przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na podwyższenie wysokości tego kryterium.

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (czyli z więcej niż jedną niepełnosprawnością), w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.