Rusza realizacja pilotażowego programu "Cyfrowa szkoła" - do 18 kwietnia dyrektorzy szkół mogą składać wnioski o udział w programie, przyjętym we wtorek przez Radę Ministrów. Program będzie realizowany do końca sierpnia 2013 r. z udziałem ok. 380 szkół.

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas zwróciła uwagę na wtorkowym briefingu prasowym, że "Cyfrowa szkoła" - rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - jest programem pilotażowym.

Zaznaczyła, że przeprowadzenie pilotażu ma dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób najlepiej przygotować szkołę do korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, jak przygotować do korzystania z nich nauczyciela.

"Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możliwość korzystania (...) z komputerów, z multimediów, z zasobów edukacyjnych wpływa na lepsze efekty kształcenia, na lepszy sposób prowadzenia zajęć lekcyjnych, na kreatywność uczniów oraz ich umiejętności, związane z wyszukiwaniem informacji, z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi do podnoszenia swej umiejętności i wiedzy" - mówiła minister.

Pilotaż będzie realizowany od kwietnia br., do końca sierpnia 2013 r.

Dyrektorzy szkół do 18 kwietnia mogą składać wnioski do organów prowadzących o udział w programie

Do 30 kwietnia organy te mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego. W maju 2012 odbędzie się kwalifikacja wniosków przez wojewodów i przekazanie informacji o przyznanym wsparciu finansowym ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Do końca grudnia 2012 zaplanowano wykorzystywanie dotacji, a jej rozliczenie ma nastąpić do 15 stycznia 2013. Analiza i ocena efektów realizacji programu - do 31 sierpnia 2013.

W ramach programu Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie badał m.in. wpływ technologii na jakość i efekty kształcenia, a zwłaszcza - na podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów: pisania, czytania, liczenia, oraz umiejętności społecznych i twórczych.

Program ma funkcjonować w czterech obszarach: e-uczeń, e-szkoła, e-nauczyciel i e-zasoby edukacyjne

E-szkoła zakłada wyposażenie szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

E-uczeń ma na celu zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

E-nauczyciel zakłada przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej, przeszkolenie 40 "e-trenerów" i 1200 "e-moderatorów", którzy będą wspierać szkoły, organizację sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych "e-koordynatorów", których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli.

Ostatni obszar: e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki), ma na celu rozbudowę multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu "Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.

Do wyboru jeden z dwóch wariantów

Szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów wykorzystania przenośnych komputerów: pierwszy wariant zakłada, że uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych; drugi - że uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV). Równolegle z tymi działaniami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie realizowało tzw. komponent badawczy, którego podstawowym zadaniem będzie przetestowanie innowacyjnych i alternatywnych - w stosunku do dwóch wymienionych wariantów - scenariuszy cyfryzacji szkół.

Na poziomie kraju program będzie koordynowany przez ministra edukacji narodowej we współpracy z ministrem administracji i cyfryzacji, na szczeblu wojewódzkim - przez wojewodów. Całkowity koszt programu to 61 mln zł.