Małżeństwa nauczycielskie, w których zarówno mąż, jak i żona pracują zdalnie, będą mogły wspólnie rozliczyć koszt zakupu sprzętu lub akcesoriów do nauczania na odległość - poinformowało MEN odpowiadając na pytania dotyczące wsparcia nauczycieli w nauce zdalnej.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że jeszcze w środę podpisze rozporządzenie dotyczące wsparcia nauczycieli w nauce zdalnej. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z projektem nowelizacji nauczyciele będę mieli możliwość dofinansowania do 500 zł zakupu sprzętu do nauki zdalnej: akcesoriów komputerowych lub oprogramowania.

W środę na stronie internetowej resortu edukacji opublikowano listę pytań i odpowiedzi dotyczących wsparcia nauczycieli. Znalazły się tam m.in. pytania, którym nauczycielom przysługuje wsparcie oraz czy są wśród nich nauczycielom szkół niepublicznych.

"Świadczenie należy się nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, zarówno ze szkół i placówek publicznych jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Świadczenie służy podniesieniu jakości kształcenia z uczniami na odległość i refundacji kosztów jakie z tego tytułu ponieśli nauczyciele" - podano. Jednocześnie zaznaczono, że "wsparciem nie są objęci nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego".

Pytania dotyczyły też tego, jak będzie wyglądać procedura składania wniosków o dofinansowanie oraz kiedy nauczyciel je otrzyma. "Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora placówki, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej). Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków" - informuje MEN.

Pytania dotyczyły także tego jakiej kwoty będzie refundacja oraz czy by ją dostać wystarczy paragon potwierdzający zakup. "Dofinansowanie będzie wypłacone w kwocie wskazanej we wniosku na podstawie przedłożonego dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż 500 zł". Zaznaczono, że wypłata świadczenia zwolniona jest z podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.

Wyjaśniono, że jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. "Wszystkie zakupy po 20 listopada br. nauczyciel musi już udokumentować imiennym dowodem zakupu" - zaznaczono.

Podano, że jeśli nauczyciel pracuję w kilku szkołach, to będzie składał kilka wniosków, tylko jeden. "W takiej sytuacji wniosek należy złożyć u dyrektora placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony w najwyższym wymiarze. Jeżeli w tych placówkach zatrudnienie jest w równym wymiarze, to wniosek należy złożyć tam, gdzie wcześniej zawarto umowę" - podano.

Na liście znalazło się też pytanie: Czy mogę rozliczyć koszty zakupu dokonane wspólnie z mężem/żoną jeśli oboje pracujemy w szkole i wykonywaliśmy kształcenie na odległość? Według MEN będzie to możliwe. "Wówczas nauczyciele składają wnioski do swoich dyrektorów załączając kopię lub oryginał dowodu wspólnego zakupu. Należy przy tym pamiętać, że dofinansowanie na każdą osobę wynosi do 500 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć wydatkowanej kwoty, czyli np. jeśli wydatkowana za zakup kwota wyniosła 800 zł, to koszt należy rozłożyć na dwa wnioski. W takim przypadku dyrektor może żądać dodatkowego oświadczenia dotyczącego kwoty dofinansowania współmałżonka zatrudnionego w innej jednostce systemu oświaty" - wyjaśnił resort edukacji.

Odniesiono się do pytania, czy w ramach zakupów mogę dofinansować koszty zakupu smartfona czy koszty internetu. "Tak. W ramach programu będzie można przedłożyć dowód zakupu smartfona, jak i zrefundować koszty zakupu usługi dostępu do internetu" - podano.

Odniesiono się też do pytania czy sprzęt kupiony w marcu lub w kwietniu może być zrefundowany. "Nie. Refundacji podlegają zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia b.r." - poinformował MEN.

Jeszcze inne z pytań dotyczyło tego, czy samorząd będzie musiał zwrócić niewykorzystane środki na ten cel. Resort edukacji wyjaśnia, że nie. "Środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego, które nie zostaną w pełni wykorzystane mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek systemu oświaty. Zależy nam, by były one w pełni wykorzystane na usprawnienie infrastruktury informatycznej, która później posłuży uczniom" - czytamy.