Przepisy nakładające na dyrektora szkoły obowiązek uzgadniania z wójtem dodatków dla nauczycieli oraz dysponowania funduszem nagród są nieważne. Tak samo jak uzależnianie wysokości dodatków funkcyjnych od stopnia zaangażowania rodziców uczniów – wynika z orzeczenia WSA w Krakowie.
Rada gminy uchwaliła regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. W jego treści wprowadzono obowiązek uzgodnienia przez dyrektora placówki z wójtem sposobu dysponowania funduszem nagród oraz każdorazowego przyznania dodatku motywacyjnego oraz funkcyjnego. Dodatkowo regulamin uzależniał wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora od stopnia angażowania rodziców, m.in. w remontowanie szkół czy wyposażanie pracowni.
Regulamin został zaskarżony przez wojewodę, który wskazywał, że regulacje są niezgodne zarówno z Kartą nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), jak i ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.). Wskazał, że wyłącznym dysponentem funduszu nagród jest dyrektor. Niemożliwe do zaakceptowania jest uzależnianie wysokości dodatku funkcyjnego od stopnia angażowania rodziców w techniczne utrzymanie szkoły, jest to bowiem obowiązek gminy. Zaś zapis tej treści należy traktować jako próbę scedowania odpowiedzialności na dyrektorów.
Organ gminy tłumaczył, że regulamin nie pozbawia dyrektora szkoły ustawowej kompetencji, a wynika wyłącznie z faktu finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetów samorządowych. Ma motywować do rzetelnego i racjonalnego wynagradzania nauczycieli. Ponadto wszystkie z kwestionowanych zapisów zostały pozytywnie zaopiniowane przez przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli.
WSA w orzeczeniu kończącym postępowanie wskazał jednak, że z żadnej z obowiązujących ustaw nie wynika obowiązek współdziałania dyrektora szkoły z wójtem w zakresie przyznawania nagród. Dlatego też za nieuzasadnione uznał ograniczenie prawa pracodawcy do samodzielnego decydowania o sprawach pracowniczych. Co więcej, sąd podniósł, że stopień angażowania rodziców nie dość, że nie wchodzi w skład ustawowych przesłanek determinujących wysokość dodatku funkcyjnego, to jego wyniki są nieprzewidywalne i niezależne od działań dyrektora.
Z tych względów orzeczono nieważność powyższych regulacji.

orzecznictwo

wyrok WSA w Krakowie z 25 czerwca 2020 r., sygn. akt III SA/Kr 985/19.