To już pewne. Od przyszłego roku akademickiego zwiększy się maksymalna liczba punktów ECTS możliwa do uzyskania w trybie e-learningowym. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1411.
Przygotowana przez resort nauki nowelizacja zmienia przepis określający liczbę punktów ECTS (tj. Europejskiego Systemu Transferu Punktów), którą można uzyskać w trybie e-learningowym na studiach o profilu ogólnoakademickim. Nie będzie mogła być ona większa niż 75 proc. łącznej liczby tych punktów koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie (obecnie limit ten wynosi 50 proc.). Oznacza to, że większa liczba zajęć może być organizowana online. Zmiany obejmą jednak tylko osoby, które zaczną studia od nowego roku akademickiego 2020/2021.
Pozytywnie na temat nowych przepisów wypowiedział się m.in. Komitet Polityki Naukowej (KPN). Przypomniał, że jednym z priorytetów nowej edycji programu Erasmus Plus na lata 2021–2027 jest jego cyfryzacja i wykorzystanie nauki zdalnej w międzynarodowej wymianie studentów. Komitet sugerował stworzenie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazu rekomendowanych platform edukacyjnych lub komunikatorów, które dają możliwości realizacji zajęć w trybie online, zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników.
Krytycznie do propozycji resortu nauki odnosiła się natomiast komisja ds. kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Argumentowała, że wywindowanie limitu doprowadzi do ograniczenia kontaktu studenta z uczelnią, grożąc obniżeniem poziomu kształcenia.
Obawy dotyczące jakości kształcenia miało też Ministerstwo Edukacji Narodowej. MNiSW zapewniło jednak, że zmiana rozporządzenia w sprawie studiów nie wpłynie na kształcenie na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodów wymienionych w art. 68 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w tym nauczyciela i lekarza. Podczas ich studiów pierwszeństwo będą miały rozwiązania przyjęte w standardach kształcenia dla tych kierunków.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 października