Ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r. - wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Projekt zakłada też m.in. stopniowe uruchamianie szkół podstawowych.

W związku z epidemią koronawirusa, od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone są zdalnie. Od 6 maja dopuszczono możliwość otworzenia żłobków i przedszkoli.

W piątek opublikowana została nowelizacja projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w Polsce nadal obowiązuje stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dlatego - jak czytamy - zdecydowano o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 7 czerwca 2020 r.

Autorzy projektu zaznaczają jednocześnie, że w związku ze stabilizowaniem się liczby zakażeń i zwiększaniem się liczby osób wyleczonych, podjęto decyzję o stopniowym uruchamianiu szkół podstawowych.

Zgodnie z projektem zaplanowano, że od 25 maja klasy I-III szkoły podstawowej będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez dyrektora szkoły.

W przypadku uczniów i dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu ucznia/dziecka w domu, dyrektor szkoły/przedszkola zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że od 18 maja do 7 czerwca w związku z prośbami rodziców oraz organizacji pozarządowych, umożliwiono dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami korzystanie z bezpośredniego wsparcia udzielanego przez nauczycieli specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce. Jak wyjaśniono, długa przerwa w realizacji tych zajęć powoduje regres osiągniętych dotąd postępów i jest niekorzystna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

Projekt mówi także o wznowieniu pracy burs szkolnych i internatów.

Przewiduje ponadto, że od 25 maja uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Z kolei od 1 czerwca z konsultacji z nauczycielami będą mogli skorzystać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano także projekt rozporządzenia MEN w sprawie zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i stażów uczniowskich.

Projekt rozporządzenia określa rozwiązania, które umożliwiają powrót do odbywania wybranych zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym przez uczniów klas III branżowych szkół I stopnia w miejscu. Do tego wymagana jest spełnienie określonych warunków bezpieczeństwa oraz zgoda ucznia, a w przypadku osób niepełnoletnich uczniów – zgoda rodzica lub opiekuna.

Ponadto - zgodnie z projektem rozporządzenia - od 25 maja uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

W projekcie zaznaczono, że kształcenie zawodowe teoretyczne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, tak jak dotychczas, będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W projekcie rozporządzenia przewidziano również możliwość skrócenia czasu trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i szkoły policealnej odbywających praktyki w okresie ferii letnich, jeżeli organizacja pracy szkoły tego wymaga.

W projekcie doprecyzowano także, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, jej dyrektor zorganizuje konsultacje dla uczniów oraz przekaże uczniom i ich rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji. Formę konsultacji ustali dyrektor szkoły w zależności od warunków epidemiologicznych panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje, przy spełnieniu wytycznych ministrów zdrowia i edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.