Brak jasnych zasad oceniania, utrudniony kontakt z uczniem, niewystarczające wsparcie szkoły w zakresie przekazania treści programowych. Końcową klasyfikację będzie można zakwestionować w prosty sposób.
Zgodnie z par. 1 pkt 5 rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) – dyrektor wspólnie z nauczycielami powinni na czas trwania kształcenia na odległość ustalić, w jaki sposób będą oceniani uczniowie. Na tej podstawie muszą więc określić warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Takie rozwiązania muszą być określone na wypadek wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).

Są kłopoty