Dyrektorzy szkół i przedszkoli będą mieć 14 dni, a nie jak obecnie trzy, na powiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o naruszeniu praw lub dobra ucznia.
Po raz drugi w tym roku w resorcie edukacji obradował wczoraj Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W posiedzeniu udział wziął Dariusz Piontkowski, szef MEN, a także związkowcy i przedstawiciele samorządowych korporacji. Zespół zakończył pracę nad zmianami w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli. Do omówienia pozostały jeszcze m.in. zmiany w systemie finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli, awans zawodowy, a także okresowa ocena pracy.
Dyskusję o zmianach w karcie rozpoczęto od postępowania dyscyplinarnego. Wprowadzone we wrześniu 2019 r. rozwiązania doprowadziły do lawinowego wzrostu zawiadomień o przewinieniach dokonanych przez nauczycieli. Zgodnie bowiem z art. 75 ust. 2 ustawy 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) – o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.
Dariusz Piontkowski, a także pozostali uczestniczy zgodzili się z tym, że dyrektorzy powinni mieć więcej czasu na zapoznanie się z okolicznościami sprawy. W efekcie termin ma być wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Związkowcy zwrócili uwagę, że dyrektor nie jest uprawniony do przesłuchiwania świadków określonego zdarzenia w szkole, ale powinien brać większą odpowiedzialność za funkcjonowanie placówki. Obecnie jeśli według. rodzica dojdzie do naruszenia dobra dziecka, to rola szefa placówki sprowadza się do pisemnego powiadomienia rzecznika dyscyplinarnego. Członkowie zespołu uzgodnili też, że o naruszeniu prawa lub dobra dziecka będzie bezpośrednio informowany wojewoda, a nie rzecznik dyscyplinarny (któremu ten formalnie podlega).
Nic jednak nie wskazuje na to, że z przepisów zniknie pojęcie „dobra dziecka”. Według oświatowych związków to określenie jest bardzo szerokie i nie do końca zdefiniowane. Zostało jednak wprowadzone na wniosek rzecznika praw dziecka, któremu bardzo zależy na takim sformułowaniu.
– Minister zadeklarował, że najpóźniej do kwietnia w trybie przyspieszonym zostanie uchwalona nowelizacja karty w zakresie zmian w postępowaniu dyscyplinarnym. Pozostałe zmiany znajdą się w tzw. dużej nowelizacji w połowie roku – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury w FZZ.
W marcu zespół ma rozmawiać o zmianach w zasadach finansowania edukacji. Samorządowcy, a także związki chcieliby, aby jednocześnie został poruszony temat wynagradzania nauczycieli.