Kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogli z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli. Projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Obecnie nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela może być przyznana na wniosek dyrektora szkoły. W przypadku nagrody dla dyrektora szkoły wniosek o jej przyznanie składa organ prowadzący szkołę.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji zakłada, że kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogli z własnej inicjatywy przyznawać nagrody nauczycielom. W uzasadnieniu do projektu napisano, że jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez władze oświatowe. Wskazano, że proponowana zmiana pozwoli na docenienie pracy nauczycieli.

Reklama

Nagradzany z inicjatywy kuratora nauczyciel będzie musiał spełniać takie same kryteria jak w przypadku nagród na wniosek dyrektora szkoły. Będzie musiał pracować w szkole od co najmniej 2 lat, mieć wyróżniającą ocenę pracy, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, podejmować działania innowacyjne czy współpracować ze środowiskiem lokalnym.

Jak podano, pozostałe zmiany w projekcie mają charakter redakcyjny, porządkujący i dostosowujący treść rozporządzenia do zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w prawie oświatowym, m.in. w podstawach programowych.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.