Niedostateczne wsparcie administracyjne ze strony jednostek naukowych to jedna z przyczyn niewielkiej liczby polskich aplikacji o granty europejskie – twierdzi Rada Młodych Naukowców (RMN).
Młodzi badacze uważają, że polscy naukowcy uzyskują zbyt mało grantów ERC (European Research Council) oraz innych rodzajów wsparcia nauki ze strony Komisji Europejskiej w porównaniu z potencjałem naszego kraju. W konsekwencji Polska więcej wkłada do budżetu UE w dziedzinie nauki, niż z niego dostaje.
Taki stan rzeczy nie może być akceptowany w państwie, w którym sektor nauki cierpi na systemowe niedofinansowanie – uważa RMN.
W ocenie rady przyczyną niewielkiej liczby polskich aplikacji grantowych jest przede wszystkim niedostateczne wsparcie administracyjne ze strony jednostek naukowych. RMN wskazuje, że polski system przyznawania projektów badawczych nie zawiera skutecznych rozwiązań stymulujących ubieganie się o środki europejskie na badania naukowe. Regulacje takie istnieją w innych krajach UE, np. w Austrii.
Mała liczba aplikacji o granty europejskie jest też częściowo spowodowana stosunkowo łatwą dostępnością polskich konkursów grantowych, które postrzegane są przez badaczy jako prostsze do aplikowania i rozliczania.
Biorąc pod uwagę powyższe, RMN rekomenduje wprowadzenie do regulaminów przyznawania niektórych projektów badawczych zasady, że aplikować o trzeci projekt można tylko wtedy, gdy wcześniej wystąpiło się o projekt finansowany ze środków europejskich. Obostrzenie to miałoby dotyczyć samego podjęcia starań o uzyskanie środków europejskich przez złożenie aplikacji, nie zaś ich uzyskania.
– Regulacja taka powinna stać się też składową regulaminów konkursów grantowych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) – deklaruje RMN.
Młodzi naukowcy sugerują także, aby osoby mające doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki miały możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia zewnętrznego na przygotowanie aplikacji o granty europejskie. Wsparcie to powinno polegać na obniżeniu obciążeń dydaktycznych oraz finansowaniu korekty językowej.