Jeżeli szkoły doktorskie uznają stypendia naukowe Narodowego Centrum Nauki za doktoranckie, czyli przyznawane na podstawie ustawy 2.0, NCN nie będzie kwestionować ich decyzji.
Tak wynika z interpretacji przepisów wydanej przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w związku ze zmianami w kształceniu doktorantów wprowadzonymi ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywanej ustawą 2.0 lub Konstytucją dla nauki (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 730). Przypomnijmy, że od października studia doktoranckie zostaną zastąpione przez szkoły doktorskie.
Nowy model wiąże się z poprawą sytuacji materialnej doktorantów. Każdy z nich otrzyma bowiem stypendium. W związku z tym konieczna stała się wykładnia przepisów związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów naukowych dla wykonawców projektów badawczych finansowanych przez agencję NCN.
Centrum w wydanej interpretacji wyjaśnia, że nie będzie kwestionować sytuacji, w których kierownictwo szkoły doktorskiej zdecyduje się finansować stypendia doktoranckie (wynikające z art. 209 Konstytucji dla nauki) z pieniędzy na stypendia naukowe przyznawane przez NCN. Te ostatnie są wypłacane po spełnieniu warunków określonych w regulaminach wydawanych przez agencję. Spełnienie zawartych w nich przesłanek oznacza, że pieniądze zostaną wydane w sposób zgodny z umową o finansowanie i realizację projektu badawczego.
I tylko pod takim właśnie warunkiem NCN nie będzie kwestionować decyzji władz szkoły doktorskiej – wsparcie finansowe musi zostać przyznane i wypłacone z uwzględnieniem zapisów regulaminów agencji.
Narodowe Centrum Nauki zauważa jednocześnie, że nie ma kompetencji do rozstrzygnięcia, czy wypłata stypendium naukowego dla doktoranta realizującego zadania w projekcie badawczym może zastąpić obowiązek wypłacenia mu stypendium przyznawanego na zasadach określonych w ustawie 2.0. W tym wypadku rozstrzygnięcie powinno być dokonane przez osobę kierującą szkołą doktorską. NCN nie ma jednak wątpliwości, że nie może ono ograniczać praw przysługujących doktorantowi, który będzie kształcił się w nowym modelu.
Narodowe Centrum Nauki odnosi się też do sytuacji, gdy projekt badawczy jest realizowany w podmiocie, który nie prowadzi szkoły doktorskiej, a jego wykonawcą jest doktorant kształcący się w nowej strukturze (prowadzonej w innym podmiocie). Podkreśla, że tu również nie nie będzie kwestionować refundacji stypendium doktoranckiego na rzecz podmiotu prowadzącego szkołę doktorską ze środków zaplanowanych w projekcie badawczym na stypendia NCN.
Agencja podkreśla, że proponowane rozwiązania ułatwią angażowanie doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich do realizacji finansowanych przez nią projektów badawczych.