Od września w Karcie Nauczyciela znowu znajdzie się ocena dorobku zawodowego, a także poprzednie rozwiązania dotyczące m.in. oceny pracy i okresów stażu wymaganego do awansowania. Oprócz starych regulacji pojawi się też kilka nowości. Wśród nich limit czasowy zatrudnienia terminowego i świadczenie na start.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna

Powrót do przeszłości, choć nie w pełni

Pokłosiem wiosennych strajków w oświacie było m.in. podpisanie 7 kwietnia 2019 r. porozumienia między stroną rządową oraz przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przewiduje ono w szczególności skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do poprzednich zasad oceny pracy, ale z uwzględnieniem opinii rady rodziców (co przewidują obecne przepisy). Porozumienie to zostało zawarte jeszcze przed zorganizowaniem okrągłego stołu w oświacie, którego celem było zdiagnozowanie problemów w edukacji i wypracowanie koncepcji zmian na przyszłość. Rząd zobowiązał się w tej umowie do wprowadzenia dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r., a także do przywrócenia w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.; dalej: KN) rozwiązań sprzed 1 września 2018 r. Chodziło więc o rezygnację ze zmian wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 ze zm.; dalej: u.f.z.o.). Najważniejsze z nich wskazuje ramka 1.
RAMKA 1
Co wprowadzono przed rokiem
Najistotniejsze zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela na mocy u.f.z.o. to:
• określenie obligatoryjnych terminów dokonywania oceny pracy nauczycieli;
• określenie ogólnych kryteriów oceny pracy nauczyciela w pragmatyce oraz upoważnienie ministra edukacji narodowej do określenia w drodze rozporządzenia m.in. szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli;
• rozszerzenie skali oceny pracy o ocenę bardzo dobrą;
• powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego, poprzez zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu tą oceną;
• wprowadzenie dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych legitymujących się co najmniej trzyletnim okresem pracy od dnia nadania tego stopnia oraz wyróżniającą oceną pracy;
• wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:
– z dwóch do trzech lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego,
– z jednego roku do czterech lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego;
• wprowadzenie możliwości skracania ścieżki awansu zawodowego w zależności od oceny pracy;
• wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z dziewięciu miesięcy do roku i dziewięciu miesięcy;
• wprowadzenie egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego zamiast rozmowy przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną.
Rząd wypełnił swoje zobowiązanie, o czym świadczy ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: nowelizacja). Projekt tej regulacji został wniesiony przez grupę posłów. Jednak podczas prac legislacyjnych w Sejmie nie ukrywano, że opracowało go Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przyjęcie szybszej ścieżki legislacyjnej tłumaczono tym, że nauczyciele mają otrzymać podwyżki od 1 września 2019 r. W tej dacie wejdą również w życie inne zmiany w KN.