Od września w Karcie Nauczyciela znowu znajdzie się ocena dorobku zawodowego, a także poprzednie rozwiązania dotyczące m.in. oceny pracy i okresów stażu wymaganego do awansowania. Oprócz starych regulacji pojawi się też kilka nowości. Wśród nich limit czasowy zatrudnienia terminowego i świadczenie na start.

Powrót do przeszłości, choć nie w pełni

Pokłosiem wiosennych strajków w oświacie było m.in. podpisanie 7 kwietnia 2019 r. porozumienia między stroną rządową oraz przedstawicielami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przewiduje ono w szczególności skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do poprzednich zasad oceny pracy, ale z uwzględnieniem opinii rady rodziców (co przewidują obecne przepisy). Porozumienie to zostało zawarte jeszcze przed zorganizowaniem okrągłego stołu w oświacie, którego celem było zdiagnozowanie problemów w edukacji i wypracowanie koncepcji zmian na przyszłość. Rząd zobowiązał się w tej umowie do wprowadzenia dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r., a także do przywrócenia w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.; dalej: KN) rozwiązań sprzed 1 września 2018 r. Chodziło więc o rezygnację ze zmian wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 ze zm.; dalej: u.f.z.o.). Najważniejsze z nich wskazuje ramka 1.