Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela nie składa się ze wszystkich części, z których składa się w czasie roku szkolnego.

Nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy. Jego długość jest uzależniona od tego, w jakiego typu placówce jest zatrudniony.

Nauczycielowi szkoły feryjnej – zgodnie z Kartą Nauczyciela – przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze ferii szkolnych (zimowych i letnich). Podczas ich trwania powinien on otrzymać co najmniej cztery tygodnie nieprzerwanego wypoczynku.

Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej (np. w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym czy też w zespołach) ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym na podstawie planu urlopów.

Więcej o urlopach nauczycieli przeczytasz tu >>>>>

Za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciele otrzymują wynagrodzenie. Nie wliczają się do niego wszystkie części składowe wynagrodzenia nauczyciela w czasie roku szkolnego.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia nauczyciela wlicza się:

• wynagrodzenie zasadnicze,
• dodatek za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy,
• wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw,
• wynagrodzenie za pracę dniu wolnym od pracy, w święto, w porze nocnej,
• dodatek za uciążliwość pracyAby wyliczyć wynagrodzenie na godziny ponadwymiarowe i zastępstwa należy wyliczyć średnie wynagrodzenie z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego (poprzedzających miesiąc rozliczenia urlopu). Następnie należy pomnożyć przeciętną miesięczną liczbę godzin przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Z kolei aby prawidłowo ustalić wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, porze nocnej, lub w święto, sumuje się uzyskiwane przez nauczyciela wynagrodzenia z tych tytułów w trakcie roku szkolnego, a następnie dzieli przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia nauczyciela nie wlicza się natomiast:

• gotowości do pracy oraz niezawinionego przez pracownika przestoju,
• urlopu wypoczynkowego oraz innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
• niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
• świadczeń o charakterze socjalnym


Jeśli nauczyciel nie wykorzysta przysługującego mu urlopu może starać się o wypłacenie ekwiwalentu >>>>