Sejm jest w trakcie procedowania zmian w Karcie nauczyciela. Mają one wejść w życie od września 2019 roku. Co zmieni się dla nauczycieli?

1. Wynagrodzenia

Po wdrożeniu zmian w Karcie nauczyciela 2019 zarobki - wynagrodzenie zasadnicze wyniesie odpowiednio
• dla nauczyciela stażysty - 2782 zł brutto (oznacza to wzrost o 244 zł brutto)
• dla nauczyciela kontraktowego - 2862 zł brutto (wzrost o 251 zł brutto)
• dla nauczyciela mianowanego - 3250 zł brutto (wzrost o 285 zł brutto)
• dla nauczyciela dyplomowanego - 3817 zł brutto (wzrost o 334 zł brutto)Więcej o zmianach w wynagradzaniu nauczycieli przeczytasz tu >>>>>

2. Dodatek za wychowawstwo

Nauczyciele mają otrzymywać jednakowy dodatek za wychowawstwo. Dotychczas ustalenie jego wysokości zależało od organu prowadzącego, co prowadziło do znacznych dysproporcji. Średnia wysokość dodatku za wychowawstwo w 2017 roku wyniosła 137 zł. Po zmianach w Karcie nauczyciela 2019 wyniesie on 300 zł brutto.

Jeśli Senat nie wprowadzi poprawek do projektu, dodatku nie otrzymają nauczyciele przedszkoli

3. Świadczenie socjalne

Najmłodszym nauczycielom będzie przysługiwało jednorazowe świadczenie socjalne "na start". Wyniesie ono 1000 zł brutto. Przypomnijmy, że 1 września 2018 roku minister Zalewska uchyliła przepis, który pozwalał na wypłacanie stażystom zasiłku na zagospodarowanie, a więc odpowiednika zawartego w „nowej propozycji”. Co więcej, poprzedni zasiłek był znacznie wyższy. Stanowił bowiem wysokość dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, czyli w szczytowej wysokości nawet 4834 zł brutto.

Więcej o niekorzystnych zmianach w finansach nauczycieli pisaliśmy tutaj >>>>>

4. Awans

W pierwszej turze negocjacji rządu z nauczycielami 1 kwietnia, strona rządowa zaproponowała nauczycielom m.in. skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Oznaczałoby to, że nauczyciel mógłby przejść ze stopnia nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego w 9 miesięcy.

Ta propozycja rządu rozwiązuje problem, który sam stworzył. Do 1 września 2018 roku awans zawodowy wyglądał dokładnie tak samo. Przepisy zostały zmienione przez Annę Zalewską, która wydłużyła okres awansu do 1 roku i 9 miesięcy.

Nowelizacja, która ma wejść w życie od września 2019 roku przywraca również "stary" skład komisji oraz skraca okres przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego a otwarciem stażu na kolejny stopień. Zrezygnowano także z nowej, dyrektorskiej ścieżki awansu.

5. Ocena pracy nauczyciela 2019

Nowelizacja Karty nauczyciela procedowana przez Sejm przywraca sposób przeprowadzania oceny nauczyciela sprzed zmian w 2018 roku. Oznacza to rezygnację z

  • kryteriów oceny pracy ustalonych w rozporządzeniu,
  • okresowej oceny pracy,
  • dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego),
  • wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu,
  • 4-stopniowej skali oceny pracy (rezygnacja z oceny bardzo dobrej).

6. Kary dla nauczycieli:

Zmiany w Karcie nauczyciela 2019 wprowadzają obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Nauczyciel nie będzie mógł być ukarany karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a postępowanie wyjaśniające nie będzie mogło być umorzone z powodu ukarania nauczyciela karą porządkową za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.