Upoważniony pisemnie przez kierownika jednostki (np. dyrektora szkoły) pracownik, będzie mógł, pod warunkiem, że sam będzie miał przyznane dane dostępowe, przyznawać dostęp do bazy danych SIO także innym pracownikom. Warunek – muszą oni być wcześniej upoważnieni przez kierownika podmiotu do dostępu do bazy danych SIO.

Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MEN w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Nowym rozporządzeniem objęci zostaną: organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, właściwych ministrów, dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz komisje egzaminacyjne.

Obecne rozporządzenie określa procedurę przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie danych dostępowych, i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

SIO to system baz danych służący do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach. SIO ma nie tylko służyć do podziału części oświatowej subwencji ogólnej już od 2020 roku, ale jest już wykorzystywane do realizacji wielu innych, ważnych zadań np. weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych (w tym 500+), świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny, czy organizacji egzaminów przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Projekt zawiera regulacje dostosowujące przepisy rozporządzenia do zmian w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.).