Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Poza przepisami dostosowującymi, zawiera ono propozycję zwiększenia wynagrodzenia młodocianym pracownikom.

Podwyżki miałyby otrzymać osoby odbywające przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Podwyżka miałaby wynosić 1 proc., a wynagrodzenie byłoby obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tak, aby wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5 proc. (obecnie 4 proc.);
2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 6 proc. (obecnie 5 proc.);
3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7 proc. (obecnie 6 proc.).

Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostawia się na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał.

Jak czytamy w uzasadnieniu do tych zmian zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników w trakcie nauki zawodu jest konsekwencją reformy szkolnictwa zawodowego. „Obecna
wysokość stawek wynagrodzenia młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu powoduje trudności zarówno dla pracodawców - w pozyskiwaniu pracowników, jak i dla absolwentów szkół - w znalezieniu miejsca zatrudnienia” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Ponadto wprowadzane zmiany mają na celu odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego i włączanie wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników zostaną zrefundowane pracodawcom z Funduszu Pracy.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2019 roku.