Decyzja podejmowana w ramach uznania, szczególnie negatywna, powinna być wyczerpująco uzasadniona, aby nie było wątpliwości, że wszystkie okoliczności sprawy zostały rozważone i ocenione – orzekł WSA w Krakowie.
Sprawa dotyczyła kobiety, która nie zaliczyła seminarium magisterskiego i z tego powodu została skreślona z listy studentów z uwagi na brak postępów w nauce. Złożyła jednak wniosek o wznowienie studiów. Zgodnie z regulaminem uczelni dziekan może wyrazić na to zgodę, chyba że skreślenie miało związek z ukaraniem karą dyscyplinarną lub upłynęło już więcej niż pięć lat.
W tym przypadku dziekan odmówił ponownego przyjęcia kobiety na II rok studiów magisterskich, nie podał jednak uzasadnienia tej decyzji. W mocy utrzymał ją rektor uniwersytetu.

Istota sprawy

Kobieta złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W jej ocenie odmowa bez obiektywnego uzasadnienia może wskazywać na stronniczość organu. Wyjaśniła, że do ukończenia studiów brakuje jej złożenia pracy i obrony, zaliczyła natomiast seminarium magisterskie, miała wysoką średnią ocen i licencjat z wyróżnieniem. Dlatego też odmowa wznowienia studiów, i w konsekwencji brak możliwości obrony pracy magisterskiej, jest dla niej krzywdząca.

Uznaniowe i dowolne

Krakowski WSA uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. Podkreślił, że głównym powodem jest brak możliwości oceny, czy odmowna decyzja dotycząca wznowienia studiów przez skarżącą jest prawidłowa. Innymi słowy, zaskarżonego rozstrzygnięcia nie można skontrolować z powodu braku uzasadnienia.
Wadą tą dotknięta jest zarówno decyzja dziekana, jak i podtrzymanie jej przez rektora, które są całkowicie lakoniczne. Tak wyrażone stanowiska świadczą zdaniem sądu nie tylko o uznaniowym, ale o dowolnym załatwieniu sprawy. Oba rozstrzygnięcia nie zawierają żadnych ustaleń dotyczących okoliczności faktycznych sprawy ani też nie wskazują, które kwestie organy uczelni uznały za mające istotne znaczenie dla oceny wniosku.

Konieczna analiza

Sąd wskazał, że wydanie rozstrzygnięcia uznaniowego musi być poprzedzone wyjaśnieniem wszystkich istotnych okoliczności. Natomiast jego uzasadnienie powinno zawierać wszechstronną analizę zgromadzonego materiału dowodowego i wyczerpująco uargumentowane stanowisko. W szczególności dotyczy to decyzji negatywnej. Motywy uznaniowego rozstrzygnięcia powinny też umożliwiać sądowi administracyjnemu jego kontrolę.
Zaskarżona decyzja ani poprzedzające ją rozstrzygnięcie tych wymogów nie spełniają. Ich uzasadnienia opierają się wyłącznie na przytoczeniu treści regulaminu studiów oraz na ogólnych stwierdzeniach. W konsekwencji WSA uznał, że zaskarżona decyzja jest dowolna, a na obecnym etapie sąd nie ma podstaw do oceny zasadności stanowiska rektora.
Dlatego uchylił obydwie decyzje (dziekana i rektora) i wskazał, że przy ponownym rozpatrywaniu wniosku skarżącej o wznowienie studiów organy uczelni będą zobowiązane zastosować się do wyrażonego przez sąd stanowiska, w tym uwzględnić konieczność dokonania konkretnych, szczegółowych ustaleń faktycznych, oraz wszechstronnej i dokładnej analizy zgromadzonego materiału. Ostatecznie zaś muszą podjąć rozstrzygnięcie pozbawione cech dowolności.
Ważne Wydanie rozstrzygnięcia uznaniowego musi być poprzedzone wyjaśnieniem wszystkich istotnych okoliczności. Natomiast jego motywy powinny umożliwiać sądowi administracyjnemu jego kontrolę
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 12 kwietnia 2019 r., sygn. III SA/Kr 121/19.