Ministerstwo Edukacji Narodowej podało kwoty średnich miesięcznych wynagrodzeń swoich pracowników. Podano też kwoty przyznanych w ubiegłym roku nagród uznaniowych w resorcie. Była to odpowiedź na interpelację posłanki Joanny Schmidt, która dopytywała o wynagrodzenia w MEN w kontekście sytuacji materialnej nauczycieli i ich protestów w sprawie podwyżek.

Z odpowiedzi na interpelację wynika, że średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2018 r. (bez osób przebywających na długotrwałych urlopach bezpłatnych i wychowawczych) wyniosło:

  • 4.881,32 zł brutto dla wszystkich pracowników MEN, tj. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi,
  • 5.024,76 zł brutto dla pracowników legitymujących się min. 20-letnim stażem pracy spośród wszystkich pracowników MEN,
  • 8.980,41 zł brutto dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i osób zatrudnionych na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.

W 2018 r. nagrody uznaniowe otrzymało 295 pracowników. Nagród nie przyznano osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Najniższa wypłacona kwota nagrody wynosiła ok. 100 zł, najwyższa ok. 9000 zł.

- Uprzejmie informuję, że wszelkie nagrody zostały przyznane za szczególne zaangażowanie w realizację powierzonych i należycie wykonanych zadań. Przyznawanie nagród uznaniowych w MEN jest powiązane z osiągnięciami pracowników i jest uzależnione m.in. od uzyskanych rezultatów, zaangażowania, przejawiania inicjatywy w pracy, doskonalenia sposobu jej wykonywania, stopnia realizacji celów. - pisze na stronie sejmu Maciej Kopeć wiceminister edukacji.

- Przypomnę również, że w tym czasie na urząd nałożono dodatkowe zadania, przede wszystkim związane z wdrożeniem ustawy – Prawo oświatowe, przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy, dotyczącym m.in. zmiany w klasyfikacji zawodów, finansowaniu szkół zawodowych czy praktycznej nauki zawodu, w tym kształcenia młodocianych oraz nowelizacją ustawy o systemie informacji oświatowej - dodaje Kopeć.

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało zatem nowe zadania, których wykonanie wymagało większego zaangażowania i poświęcenia. Przedstawione dane obejmują również nagrody przyznane pracownikom zajmującym się obsługą zadań Instytucji Pośredniczącej MEN, związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.