Liczba dzieci korzystających z posiłków oraz rodzaj planowanej inwestycji będą brane pod uwagę przy ocenie składanych przez szkoły wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na organizację stołówek.
Takie kryteria znalazły się w nowej wersji rozporządzenia Rady Ministrów, które określa zasady realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Chodzi o moduł trzeci, czyli tę część, która przewiduje, że samorządy oraz inne podmioty prowadzące szkoły podstawowe mogą otrzymać dotację z budżetu państwa m.in. na tworzenie nowych stołówek, remonty istniejących lub wyposażenie kuchni i jadalni. Od samego początku kontrowersje wśród gmin budziły zaproponowane w par. 9 projektu kryteria, na podstawie których zespoły powoływane przez wojewodów miały oceniać i przyznawać punkty poszczególnym wnioskom. Jednym z nich miała być bowiem wielkość szkoły, przy czym więcej punktów miały otrzymywać te małe. Ponadto premiowane miały być te placówki, które już teraz zapewniają uczniom dwa ciepłe posiłki przygotowywane we własnej kuchni. W efekcie mimo tego, że w praktyce zaspokajają potrzeby żywieniowe dzieci, to miałyby większe szanse na uzyskanie dotacji.
Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło uwzględnić te uwagi chociaż w taki sposób, że obok dotychczasowych kryteriów dodane zostały nowe, w tym dotyczące liczby wydawanych posiłków. I tak maksymalną liczbę trzech punktów będą otrzymywać placówki, które mają ich ponad 500 dziennie. Dodatkowo wprowadzone zostało kryterium związane z rodzajem zadania, które ma być dofinansowane. Najwięcej, bo siedem punktów, będzie przyznane, gdy planowane jest zorganizowanie nowej stołówki (własnej kuchni i jadalni) lub uruchomienie takiej, która obecnie nie funkcjonuje. Natomiast tylko trzy – gdy szkoła chce pieniądze wyłącznie na doposażenie lub poprawę standardu jadalni.
Reklama
Po zastrzeżeniach zgłaszanych przez samorządy resort edukacji postanowił też zrezygnować z wymogu, że materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, które zostaną zakupione z budżetowej dotacji, muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż dziewięć miesięcy przed dostawą. Zamiast tego w par. 2 pkt 8 rozporządzenia znalazł się zapis, że mają być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
Z kolei bez zmian pozostaną kwoty dotacji, które w zależności od planowanego zadania mają wynosić 80 tys. zł lub 25 tys. zł, chociaż w ich przypadku gminy argumentowały, że są zbyt niskie i nie pokryją rzeczywistych kosztów inwestycji. Do projektu dodane zaś zostały przepisy, które zakładają wydzielenie pieniędzy na pokrycie kosztów obsługi programu przez wojewodów, w tym na prace zespołu kwalifikującego wnioski gmin.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia po konsultacjach