Najlepsze instytuty naukowe PAN mogą spać spokojnie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzi specjalny mechanizm, dzięki któremu nie grozi im drastyczny spadek subwencji na badania.
Zmiana została wprowadzona do projektu nowego rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Określa on nowy podział pieniędzy dla poszczególnych instytucji naukowych w tym instytutów (naukowych, badawczych i międzynarodowych).
Na ostatniej prostej ministerstwo zdecydowało się na wprowadzenie do projektu mechanizmu stabilizującego dla wymienionych wyżej podmiotów, który będzie regulował maksymalny wzrost (w granicach 10 proc.) i spadek (w graniach 5 proc.) rok do roku wysokości subwencji.
Nie będzie miał on jednak zastosowania do instytutów posiadających w dyscyplinie naukowej lub artystycznej kategorię naukową C (najniższą).
Zmiana to efekt sprzeciwu środowiska naukowego wobec braku odpowiedniego bufora bezpieczeństwa finansowego dla najlepszych instytutów. Szczególnie w sytuacji, gdy uczelnie publiczne mają zagwarantowany mechanizm ograniczający maksymalny spadek wysokości subwencji na dydaktykę i badania.
Naukowcy argumentowali, że utrzymanie wysokiego poziomu umiędzynarodowienia kadry i oferowania najlepszym naukowcom z Polski warunków, które zachęcą ich do pozostania w kraju, jest niemożliwe bez gwarancji niezmniejszania subwencji. Prognozowano, że może dojść nawet do bankructwa tych jednostek naukowych.
Z kolei Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w swojej opinii argumentował, że brak gwarancji stabilnego finansowania dla instytutów stoi w sprzeczności z dążeniem do podnoszenia poziomu polskiej nauki.
Na ten problem zwracała także uwagę Akademia Młodych Uczonych PAN. W opinii do projektu wskazywała, że małe rozmiary i specjalizacja powodują, że instytuty są dużo mniej odporne na zmiany finansowania.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach