Różne typy uczelni będą opłacane w odmienny sposób – taką zmianę wprowadza projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który właśnie trafił do konsultacji.Obecny model oparty jest na dotacjach podmiotowych i w mniejszym zakresie celowych. Ustawa 2.0 wprowadziła w tym zakresie ważną zmianę. Po wejściu w życie nowych regulacji uczelnie będą otrzymywały pieniądze w formie subwencji, a nie dotacji. Resort tłumaczy, że ma to zapewnić im większą autonomię finansową i elastyczność. To akademia będzie decydowała o podziale pieniędzy między poszczególne jednostki i o sposobie ich wykorzystania na określone w ustawie cele. Sama przesądzi, jaką część przeznaczy np. na rozwój potencjału badawczego, a jaką na kształcenie kadr.
Szczegółowy mechanizm podziału środków miało jednak określić rozporządzenie. Resort opublikował jego projekt. Wynika z niego, że różne typy uczelni będą finansowane w różny sposób.
Reklama
– Uczelnie akademickie, badawcze i zawodowe mają różną misję, odmienny potencjał wzrostu w poszczególnych obszarach i inne potrzeby. Zasady podziału środków powinny uwzględniać te różnice, aby wyeliminować sytuację, w której szkoła zawodowa rywalizuje o pieniądze z największymi uniwersytetami – podkreśla Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
Z tego względu projekt przewiduje aż trzy algorytmy podziału środków: dla uczelni akademickich, zawodowych, a od 2020 r. dla szkół wyższych, które będą laureatami konkursu „Inicjatywy doskonałości – uczelnie badawcze”.
MNiSW tłumaczy jednocześnie, że zmiana podziału publicznych pieniędzy została skonstruowana w ten sposób, aby zapewnić stabilizację budżetu uczelni.
Z tego względu w rozporządzeniu określono maksymalny możliwy spadek wysokości subwencji w stosunku do tej ubiegłorocznej. I tak w 2019 r. uczelnia otrzyma co najmniej 99 proc. kwoty przyznanej w zeszłym roku (maksymalny spadek może wynieść 1 proc.), a od roku 2020 – co najmniej 98 proc. (maksymalny spadek o 2 proc.). Obecnie ten finansowy bufor bezpieczeństwa (określający maksymalny spadek) wynosi 5 proc.
Ponadto uczelnie, które wprowadzą mechanizmy zwiększające jakość kształcenia i prowadzonych badań naukowych, będą mogły liczyć na większy wzrost finansowania niż dotychczas. Obecnie to 5 proc., w projektowanym rozporządzeniu będzie to 6 proc.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach