Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne nie może przysługiwać tylko nauczycielom, którzy mają pięcioletni lub większy staż pracy pedagogicznej – uznał wojewoda zachodniopomorski, kwestionując takie ograniczenie, wprowadzone przez radę gminy.W swoim rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził on nieważność uchwały gminy Postomino, która zdecydowała się na takie rozwiązanie (sygn. nr XLVIII/470/18 z 23 lipca 2018 r.). Wymóg posiadania co najmniej pięcioletniego stażu pracy – jako kryterium pozwalającego na ubieganie się o nagrodę wójta – został zapisany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
Uzasadniając takie zapisy, radni powołali się m.in. na art. 49 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967). Stanowi on, że organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych placówki.
Reklama
Przy czym – jak wynika z dalszej części przepisu – muszą przy tym uwzględnić w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów, oraz zasadę, że dodatkowe uposażenie może być przyznane nauczycielowi po przepracowaniu w jednostce co najmniej roku.
W ocenie gminy – skoro prawodawca użył sformułowania „w szczególności” – to znaczy, że ma ona możliwość ustalenia też innych, dodatkowych kryteriów, które musiałyby być brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody.
Nie zgodził się z tym wojewoda. Uznał, że ustalając kryteria przyznawania nagród, rada gminy musi sztywno trzymać się określonych w przepisie wytycznych. W uzasadnieniu podkreślił, że ustawodawca nie przewidział przy tym możliwości odstąpienia od nich i nie upoważnił rady do ich modyfikacji, w szczególności poprzez skrócenie bądź wydłużenie stażu uprawniającego do otrzymania nagrody. Dlatego też wojewoda uchylił sporny punkt uchwały.

orzecznictwo

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego (nr P-1.4131.208.2018.AB) z 27 sierpnia 2018 r. poz. 3948 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia