Zapewnienie uczniom miejsca na przechowywanie podręczników, dostęp do wody i układanie planu zajęć tak, by przedmioty wymagające największego wysiłku intelektualnego zaczynały się jak najszybciej – to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie BHP w szkołach.

Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać już od nowego roku szkolnego, a szkoły będą miały czas na przygotowanie się zmian do 1 marca 2019 roku.

W tym czasie dyrektorzy będą musieli zapewnić uczniom m.in. dostęp do miejsc, w których uczniowie będą mogli przechowywać podręczniki i inne pomoce dydaktyczne. Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia „jednoznacznie określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Rozwiązanie to powinno spowodować skuteczniejsze egzekwowanie prawa ucznia”. Poza tym szkoły, które do tej pory nie zapewniły uczniom dostępu do wody pitnej, teraz będą miały taki obowiązek. Dotychczasowy obowiązek zapewnienia na terenie szkoły wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia został wzmocniony przez wskazanie, że dostęp ten powinien być ułatwiony dla uczniów przebywających pod opieką szkoły. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w celu zakupienia wody. MEN sugeruje, że spowoduje to również zmianę nawyków żywieniowych uczniów i wyeliminowanie z ich diety napojów słodzonych.

Wśród zmian znalazł się również zapis dotyczących przerw między lekcjami. Dotychczasowe 10 minut, będzie wartością minimalną. Długość przerw ma być dostosowana do potrzeb uczniów. Dyrektor szkoły w tej kwestii będzie obowiązany zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Poza przerwami zmieni się także konstrukcja planu zajęć. MEN powołując się na badania dotyczące efektywności nauki podjęło decyzję o obowiązku konstruowania planu lekcji tak, by realizacja zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na szóstej godzinie w danym dniu.

Rozporządzenie reguluje również kwestie zgłaszania wyjść innych niż wycieczki szkolne, zasad korzystania ze strzelnic, odwoływania zajęć czy wymogów dotyczących wilgotności i nasłonecznienia.