Nowe zasady oceny nauczycieli będą obowiązywały od 1 września 2018 r. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, odejdzie się przy awansie zawodowym od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. Takiej ocenie co trzy lata będą podlegali wszyscy nauczyciele. Każdy będzie mógł być także oceniony w dowolnym czasie na wniosek rady szkoły, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę lub dyrektora.

W ustawie zapisano, że kryteria oceny nauczycieli ma określić minister edukacji narodowej w rozporządzeniu, a wskaźniki oceny dyrektor szkoły w regulaminie. Według MEN, taka formuła pozwoli uwzględnić przy ocenianiu specyfikę szkół i warunki, w jakich pracują nauczyciele.

Zgodnie z wydanym na początku czerwca rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, nowym systemie nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu będą oceniani według różnych kryteriów, których liczba rośnie kaskadowo. Stażyści będą musieli spełniać dziewięć kryteriów, nauczyciele kontraktowi - 14, mianowani - 19, a dyplomowani - minimum 23.

Materiał opublikowany w piątek przez MEN to propozycje konstrukcji regulaminu, przykładowych wskaźników do poszczególnych kryteriów, które w razie ich wykorzystania należy dostosować do specyfiki pracy szkoły (np. do zapisów statutu szkoły, projektów, programów realizowanych w szkole, oczekiwanych konkretnych efektów pracy nauczycieli w związku z potrzebami uczniów), sposobu wykorzystania wskaźników do określenia poziomu spełnienia poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela. Przygotowano dwa osobne materiały: jeden dla dyrektorów szkół i drugi dla dyrektorów przedszkoli.

Resort edukacji zapowiada, że w dalszej kolejności sukcesywnie udostępni także propozycje materiałów wyjściowych do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Jednocześnie MEN przypomina, że konstruując regulamin, należy uwzględnić specyfikę szkoły - pamiętać, że wskaźniki nie mogą wykraczać poza zakres kryterium i muszą być zgodne z przepisami prawa, wszystkie kryteria mają tę samą wagę w ustalaniu ostatecznej oceny, tzn. wartość określająca maksymalny poziom spełnienia kryterium musi być taka sama dla wszystkich kryteriów (w załączonych przykładach dla wszystkich kryteriów oceny pracy wartość określająca maksymalny poziom ich spełnienia wynosi trzy).

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska w ubiegłym tygodniu w wywiadzie dla PAP podkreśliła, że przygotowane przez resort edukacji regulaminy to materiał przykładowy. "Szkoły będą mogły go wykorzystać, przygotować swoje regulaminy na jego podstawie albo przygotować je zupełnie samodzielnie" - zaznaczyła.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych nauczyciel dyplomowany, który otrzyma ocenę wyróżniającą, dostanie specjalny dodatek, nazywany przez media "500 plus dla nauczycieli". Będzie to 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele będą mogli otrzymać go po 1 września 2020 r., jednak pełną wysokość będzie miał dopiero od 1 września 2022 r. Do tego czasu wysokość dodatku będzie co roku rosła. Od 1 września 2020 r. ma on wynosić 3 proc. kwoty bazowej, a od 1 września 2021 r. - 6 proc. W ocenie skutków regulacji wyliczono, że w 2020 r. dodatek wynosiłby 95 zł, w 2021 r. - 190 zł, a w 2022 r. - 507 zł.

W rozporządzeniu w sprawie oceny pracy nauczycieli określono procentowo poziomy spełniania kryteriów oceny pracy nauczyciela, od których zależy otrzymanie oceny wyróżniającej (nie mniej niż 95 proc.), bardzo dobrej (nie mniej niż 80 proc.), dobrej (nie mniej niż 55 proc.), a także negatywnej (mniej niż 55 proc.).