Podniesienie górnych widełek miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek pomocniczych PAN oraz zmianę kategorii ich zaszeregowania zakłada przygotowany przez resort nauki i szkolnictwa wyższego projekt rozporządzenia.Ma on zastąpić obecnie obowiązujący akt, który reguluje pensje pracowników zatrudnionych w 20 pomocniczych jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, m.in. w archiwach, bibliotekach, muzeach czy zagranicznych stacjach naukowych.
Wynagrodzenia tych pracowników od wielu lat nie były zmieniane, w związku z tym wiele stanowisk niskiego i średniego szczebla znajduje się często poniżej lub nieznacznie powyżej gwarantowanej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2100 zł brutto miesięcznie). Taka sytuacja utrudnia pomocniczym jednostkom PAN prowadzenie polityki kadrowej oraz płacowej i stwarza trudności w zatrudnianiu pracowników na określonych stanowiskach przypisanych do kategorii zaszeregowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne warunki na rynku pracy.
Resort nauki przeprowadził więc analizę kategorii zaszeregowania poszczególnych grup stanowisk oraz miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Wyszło mu, że konieczne są zmiany w przepisach wykonawczych, które dostosują obecnie obowiązujące regulacje do realnych warunków.
Z tego względu przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada zmianę załącznika nr 1, tj. tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, przez podniesienie górnych widełek tych stawek. Modyfikacje wprowadzono także w załączniku nr 2, czyli w tabeli zaszeregowania.
Przykładowo obecnie maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku kustosza wynosi 2900 zł brutto, a po podwyższeniu stawek wzrośnie do 4000 zł brutto. Z kolei maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego bibliotekarza dokumentalisty, która obecnie wynosi 2220 zł brutto, wzrośnie po zmianach do 3400 zł brutto.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji