Cechy jakie wyróżniają ssaki, tlenki, zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia i demografia - takich m.in. tematów dotyczyły zadania w teście z wiedzy przyrodniczej podczas czwartkowego egzaminu gimnazjalnego.

Test z wiedzy przyrodniczej był pierwszym z dwu, jakie składają się na egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili w czwartek po godzinie 9. Zawierał zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie ich mieli 60 minut (dyslektycy mogli rozwiązywać je 20 minut dłużej).

Po przerwie gimnazjaliści przystąpili do rozwiązywania zadań z matematyki.

Arkusz testu z wiedzy przyrodniczej Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już na swojej stronie internetowej. Test z matematyki ma opublikować także w czwartek.

Reklama

W arkuszu egzaminacyjnym z wiedzy przyrodniczej gimnazjaliści mieli do rozwiązania 24 zadania. Wszystkie były zamknięte – uczeń musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

Reklama

W zadaniach z biologii pytano m.in. o korzenie oddechowe, narząd równowagi i dziedziczenie cech. Uczniowie musieli też wykazać się umiejętnością posługiwania uproszczonym kluczem do oznaczania roślin. Jedno z zadań zilustrowane było zdjęciem lemura katta. Brzmiało ono: "Cechą umożliwiającą zaklasyfikowanie lemura katta do ssaków jest obecność A. palców; B. czterech kończyn; C. ogona; D. ucha zewnętrznego".

Z kolei w jednym z zadań z chemii – ilustrowanym fragmentem układu okresowego pierwiastków – uczniowie pytani byli, jaki powstanie związek w wyniku utlenienia pierwiastka X. Mieli podane, że masa cząsteczkowa związku jest równa masie atomowej miedzi. Pytani byli, czy pierwiastkiem X jest: A. krzem; B. glin; C. siarka; D. węgiel.

W innym zadaniu na rysunkach przedstawiono modele (w których białe kule oznaczają atomy wodoru, a szare – atomy węgla) pierwszego i czwartego związku z szeregu homologicznego pewnej grupy związków. Gimnazjaliści mieli odpowiedzieć do jakiego szeregu homologicznego należą związki przedstawione na modelach. W jeszcze innych zadaniach uczniowie mieli się wykazać znajomością właściwości kwasu octowego i metyloaminy.

Zdania z fizyki dotyczyły m.in. ruchu jednostajnie przyśpieszonego, ruchu wahadła. Jedno z zadań zilustrowano wykresami przedstawiającymi zależność ciśnienia powietrza od wysokości oraz zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia. Na podstawie danych przedstawionych na wykresach uczniowie mieli podać, ile wynosi temperatura wrzenia wody na szczycie Mount Everestu.

W jednym z zadań z geografii zilustrowanych mapą fizyczną uczniowie mieli wybrać, na której z czterech wskazanych tras turystycznych jest największa różnica wzniesień. W innym zaś zilustrowanym mapą konturową Europy uczniowie mieli podać nazwy państw położonych nad Morzem Północnym.

W jeszcze innym zadaniu gimnazjaliści posługując się tabelą zawierającą dane dotyczące liczby urodzeń, zgonów oraz dane migracyjne ludności Polski, Litwy i Słowacji, musieli odpowiedzieć na pytania. Jedno z nich dotyczyło przyrostu naturalnego w tych krajach.