Dwa nowe zawody w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje oraz sposób podziału subwencji oświatowej – to część zmian w rozporządzeniach MEN, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

W przesłanym PAP w piątek komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że z pierwszym dniem nowego roku wejdzie w życie m.in. nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy takie zdają uczniowie wszystkich szkół zawodowych po to, by uzyskać prawo wykonywania zawodu.

Zgodnie z nią ujednolicono niektóre przepisy dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu. I tak, uczniowie, słuchacze i absolwenci będą zdawali egzaminy na tych samych zasadach, bez względu na to, czy naukę rozpoczęli przed, czy po 2017 r. Dodatkowo doprecyzowano przepisy dotyczące danych osobowych w dokumentach egzaminacyjnych i uregulowano kwestie składania deklaracji.

Reklama

Od stycznia - zgodnie z nowelizacją rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - wprowadzone zostaną dwa nowe zawody: monter stolarni budowlanej i technik informatyk. Ujednolicono tez nazewnictwo i uporządkowano numerację w tabelach dotyczących klasyfikacji.

Od początku stycznia - zgodnie z nowelą rozporządzenia w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - zmieniają się również zasady naliczania i rozliczania dotacji. Nie będzie ona naliczana tylko dla gmin, ale dla wszystkich jednostek samorządu, które prowadzą placówki wychowania przedszkolnego lub są ich organem rejestrującym.

Reklama

1 stycznia wejdzie w życie także nowe rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej (minister edukacji jest zobowiązana do wydania takiego rozporządzenia co roku). Środki z subwencji są dzielone między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej, opisywanego w załączniku do rozporządzenia ws. podziału subwencji.

Wprowadza ono m.in. nową definicję tzw. małej szkoły oraz zasadę "subwencja za efekt" w szkołach dla dorosłych.

Do tej pory, jako "małą szkołę" rozumiało się szkołę podstawową, w której liczba uczniów nie przekraczała 70. Zgodnie z nową definicją "mała szkoła" to taka, w której średnia liczba uczniów w klasie nie przekracza 12 uczniów. Chodzi m.in. o to, by dotychczasowe małe szkoły nie straciły swojego statusu w związku z wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat, a co za tym idzie ze zwiększeniem liczby uczniów w tych szkołach o dodatkowe roczniki.

W stosunku do obowiązujących w 2017 r. zmieniono także wartość niektórych wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta w zależności od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością.

Dodana została też zupełnie nowa waga "za zdany egzamin" dla uczniów w liceum dla dorosłych, którzy zdali maturę, uczniów szkół policealnych, którzy zdali egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie, uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Od nowego roku wchodzą też w życie przepisy znowelizowanych rozporządzeń: w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego oraz w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym prowadzony jest oddział przedszkolny w szkole.

I tak od początku roku lokal żłobka lub klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3 będzie się mógł mieścić w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, w której znajduje się przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego. Głównym celem tej zmiany jest zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej.