W niedzielę odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. To już II kadencji Rady, która jest ciałem opiniodawczo-doradczym w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży.

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży w II kadencji podpisała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Kadencja rady trwa rok. W każdej kadencji zasiadają w niej nowi członkowie. W skład Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN wchodzą 32 osoby - po dwie z każdego województwa: 16 członków i 16 ich zastępców (zastępcy uczestniczą w obradach w przypadku nieobecności członka z danego województwa).

Posiedzenia Rady zwołuje minister edukacji. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez ministra, które nie wchodzą w skład Rady.

Pracami Rady kieruje przewodniczący. Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze konsensusu na posiedzeniach i w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

Nabór na członków Rady II kadencji MEN rozpoczęło 30 czerwca. Do nadsyłania zgłoszeń zaproszono uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 13 lat oraz absolwentów tych szkół, którzy przed 31 lipca br. nie mieli ukończonych 21 lat.

Przy analizie zgłoszeń kandydatów do Rady brane pod uwagę było: zaangażowanie w wolontariat, działalność społeczną oraz w życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym), osiągane wyniki w nauce (w tym: stypendium Prezesa Rady Ministrów lub inne stypendia, udział w olimpiadach i konkursach).