Legitymacje uczniów klasy II i III gimnazjów nadal podstemplowywane powinny być pieczęcią gimnazjum, a nie szkoły, do której zostały one włączone lub, w którą zostały przekształcone - wyjaśnia MEN. Uczniowie ci nadal posługiwać się będą dotychczasowymi legitymacjami.

Jak co roku, aby legitymacje szkole były ważne, muszą być podstemplowane z tyłu okrągłą pieczęcią szkoły (tzw. legitymacyjną) do 30 września. Legitymacja szkolna, która nie zostanie w ten sposób podstemplowana traci ważność, a jest ona dokumentem umożliwiającym uczniom skorzystanie z wielu ulg, m.in. na przejazdy komunikacją miejską, przejazdy koleją, zakup biletów ulgowych do kina, czy muzeum. itd.

"W tym roku szkolnym i w następnym, w szkole powstałej z przekształcenia lub włączenia gimnazjum do szkoły innego typu, będą funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum (w tym roku klasa II i III, w następnym roku klasa III), aż do czasu ich wygaśnięcia. Klasy te funkcjonują na podstawie przepisów dotyczących gimnazjum. Uczniowie wspomnianych klas będą również otrzymywali świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone ich pieczęcią" - wyjaśniła PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Jak zaznaczyła, skoro do klas dotychczasowego gimnazjum mają zastosowanie dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjum, to zarówno na świadectwach gimnazjów, jak i legitymacjach, powinna zostać umieszczona pieczęć tychże szkół. "Na legitymacji szkolnej uczniów dotychczasowych gimnazjów ma być umieszczona mała okrągła pieczątka gimnazjum przedłużająca ważność legitymacji na kolejny rok szkolny, czyli do 30 września 2018 r." - podkreśliła.

Dodała, że uczniowie klas gimnazjalnych, mimo, że w tym roku szkolnym klasy te funkcjonują w innym typie szkół np. w szkole podstawowej, powinni posługiwać się legitymacją wydaną przez gimnazjum. "Nie planujemy wymiany tych legitymacji" - wyjaśniła.

Przypomniała, że ważność legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej, w której znajdują się oddziały gimnazjum, powinna być potwierdzona pieczęcią szkoły podstawowej.

Uczeń VII klasy szkoły podstawowej powinien z początkiem nowego roku szkolnego 2017/2018 otrzymać nową legitymację szkolną na dotychczas obowiązującym druku. Jest to związane z tym, że na druku jest tylko sześć miejsc na pieczątkę szkoły potwierdzającą termin ważności dokumentu.

Rzeczniczka MEN odniosła się też do kwestii, opisywanej w mediach, a dotyczącej opóźnień z produkcją pieczęci dla szkół przez Mennicę Polską.

Szkoły posługują się różnego rodzaju pieczątkami oraz pieczęciami urzędowymi. I tak jak pieczątki z nazwą szkoły (tzw. nagłówkowe), pieczątki dyrektora lub innych osób, które są upoważnione do używania pieczątek imiennych zamawiane w komercyjnych firmach, natomiast zamawianie i sporządzanie pieczęci urzędowych obwarowane jest przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

Każda szkoła ma trzy pieczęcie urzędowe: pieczęć do świadectw, pieczęć do legitymacji, pieczęć do laku. Są one metalowe, tłoczone, zawierają pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Mogą być wykonane tylko w Mennicy Państwowej, której następcą prawnym jest Mennica Polska. Zamówienia na pieczęcie urzędowe do Mennicy Państwowej składają organy prowadzące szkoły.

Ostrowska przypomniała, że w tym roku szkolnym pieczęcie muszą wymienić szkoły, które zostały przekształcone od 1 września 2017 r. w szkołę innego typu.

"W związku z informacjami ze szkół o mogących pojawić się problemach związanych z realizacją zamówień pieczęci urzędowych, minister (edukacji narodowej) Anna Zalewska zwróciła się z prośbą do prezesa Mennicy Polskiej o priorytetowe potraktowanie wniosków dotyczących pieczęci urzędowych, złożonych przez organy prowadzące szkoły. Minister otrzymała zapewnienie prezesa Mennicy Polskiej, że wnioski dotyczące pieczęci szkolnych są traktowane priorytetowo" - poinformowała rzeczniczka MEN.

Podała, że minister edukacji skierowała do wszystkich dyrektorów szkół list z prośbą, aby w przypadku braku otrzymania do końca września br. nowej pieczęci, wydawali oni uczniom – w miarę potrzeb – zaświadczenia potwierdzające bycie uczniem danej szkoły.

"Dodatkowo Minister Edukacji Narodowej napisała również pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o podjęcie działań mających na celu umożliwienie – do czasu otrzymania legitymacji szkolnych – korzystania przez uczniów z przysługujących im uprawnień. Mowa tu w szczególności o ulgach przejazdowych i innych zniżkach. Minister Anna Zalewska poprosiła właściwych ministrów o pomoc w spowodowaniu uznawania tychże zaświadczeń przez podległe urzędy i instytucje – w okresie przejściowym – jako dokumentów poświadczających dane uprawnienia (poświadczanych przepisowo legitymacją szkolną)" - dodała rzeczniczka.

Koszt produkcji pieczęci ponosi organ prowadzący. Zakup druku legitymacji szkolnej to również zadanie samorządu. Uczeń może ponieść ewentualne koszty jedynie w sytuacji, gdy zgubi legitymację.

Zgodnie z reformą, obecna struktura szkół będzie stopniowo zmieniana. Docelowo będzie obejmować: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia. Gimnazja - jako typ szkoły - zostaną zlikwidowane; rozpoczęło się wygaszanie ich poprzez zaprzestanie naboru do klas I.

Gimnazja zostały włączone do szkół podstawowych, liceów lub techników, mogły też zostać przekształcone w któryś z tych typów szkół. Decyzje w tej sprawie samorządy podejmowały wiosną.

Zmiany rozpoczęły się wraz z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 - uczniowie, którzy w czerwcu skończyli VI klasę zamiast do I klasy gimnazjum poszli do VII klasy. Ruszyły też szkoły branżowe I stopnia, które zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe.