- Wynagrodzenie naukowców będzie uzależnione od minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku – wynika z zaprezentowanej dziś w Krakowie Ustawy 2.0.

Zgodnie z projektem nauczycieli akademickich zatrudnia się w 3 grupach pracowników dydaktycznych, badawczych i badawczo-dydaktycznych, odpowiadających obecnym grupom pracowników dydaktycznych, naukowych i naukowo-dydaktycznych. Każdej nowej grupie stanowisk przypisane zostały specyficzne zadania.

W projekcie przewidziano, że stosunki pracy będą nawiązywane wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony albo na czas określony do czterech lat.

Zatrudnianie pracowników naukowych będzie wyglądało podobnie jak do tej pory: warunki konkursy określi statut.

Reklama

Projekt przewiduje zakaz bezpośredniej podległości służbowej między osobami bliskimi zatrudnionymi w uczelni. W uczelni nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe i pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ustawa zrywa z minimami kadrowymi.

Wysokość minimalnego miesięcznego w wynagrodzenia zasadniczego w uczelni
publicznej dla:
1) profesora – wynosi 300 proc. minimalnego wynagrodzenia
2) profesora uczelni – wynosi 250 proc. minimalnego wynagrodzenia
3) adiunkta – wynosi 195 proc. minimalnego wynagrodzenia
4) asystenta – wynosi 125 proc. minimalnego wynagrodzenia
5) pracownika niebędącego nauczycielem akademickim
– wynosi 100 proc. minimalnego wynagrodzenia