Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz dla 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 28 lipca br., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

Opracowanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych jest związane z wprowadzaniem reformy edukacji zmieniającej ustrój szkolny w Polsce, w tym wydłużającej m.in. okres nauki w liceach i technikach oraz wprowadzającej szkoły branżowe w miejsce zasadniczych szkół zawodowych. Zmiana struktury szkół pociąga za sobą zmianę podstawy programowej.

Konsultacje i uzgodnienia zostały poprzedzone prekonsultacjami publicznymi. Jak zaznacza MEN "dotyczyły one wstępnych projektów podstaw programowych przedmiotów kształcenia ogólnego".

Prekonsultacje - poprzedzające konsultacje właściwe - rozpoczęły się 28 kwietnia. Wówczas trafiły do nich projekty podstaw z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii muzyki. Sukcesywnie w kolejnych dniach do prekonsultacji trafiły projekty podstaw do kolejnych przedmiotów. Trwały do 2 czerwca.

"Uzyskane dzięki nim opinie i propozycje okazały się pomocne podczas opracowywania ostatecznego projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia" - podał resort edukacji w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Zaznaczono tam, że "nie wszystkie opinie, postulaty i propozycje zostały na tym etapie uwzględnione". Uwagi zgłaszane były zarówno przez podmioty publiczne, w tym np. ministerstwa, organizacje pozarządowe czy towarzystwa naukowe oraz przez osoby prawne i fizyczne.

W wyniku prekonsultacji pojawiły się m.in. zmiany na proponowanej liście lektur szkolnych; lista jest częścią podstawy programowej do języka polskiego. Zmniejszono m.in. liczbę lektur obowiązkowych, które powinni poznać wszyscy uczniowie niezależnie od profilu klasy, w której będą się uczyć. Z zakresu podstawowego lektur obowiązkowych proponowanego w prekonsultacjach usunięto m.in. "Chmury" Arystofenesa, fragmenty "Wyznań św. Augustyna, fragmenty "Żywotów świętych", fragmenty "Księcia" Niccolo Machiavellego, wybrane wiersze Czesława Miłosza oraz zmniejszono liczbę wierszy Cypriana Kamila Norwida. Dodano za to wybrane wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny i Jarosława Marka Rymkiewicza.

MEN przypomina, ze także podczas właściwych konsultacji publicznych można przekazywać do MEN drogą elektroniczną uwagi i spostrzeżenia dotyczące projektu podstawy, za pomocą specjalnej zakładki "Wyślij komentarz do projektu".

Podpisanie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia przez minister edukacji narodowej planowane jest w pierwszej połowie września tego roku.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, do której od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczać będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. W następnych latach obejmować będzie kolejne roczniki.

Zgodnie z reformą edukacji, w miejsce obecnych pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja zostaną zlikwidowane. Reforma oświaty rozpocznie się od nowego roku szkolnego, czyli od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy w tym roku skończyli klasę VI szkoły podstawowej staną się we wrześniu uczniami VII klasy szkoły podstawowej.

Rozpoczęło się już stopniowe wygaszanie gimnazjów - w tym roku nie prowadzono do nich rekrutacji. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik kończący klasy III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych będzie powiązana z nową podstawa programową dla 8-letniej szkoły podstawowej oraz z nowym rozporządzeniem o ramowych planach nauczania, w którym określono tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów na wszystkich etapach kształcenia.

Rozporządzenie o podstawie programowej dla 8-letniej szkoły podstawowej minister edukacji Anna Zalewska podpisała 14 lutego 2017 r., a rozporządzenie o "ramówkach" - 28 marca.