Rada gminy nie może określać podmiotów, które będą uprawnione do uzyskiwania dofinansowania, bo takich kompetencji nie przewidziała dla niej ustawa żłobkowa.
Tak uznała Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Olsztynie, która stwierdziła nieważność uchwały podjętej przez radę gminy Dąbrówno, wprowadzającej dotacje celowe dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na jej terenie. Zdaniem organu nadzoru jej zapisy były sprzeczne z art. 60 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2016 r. nr 0 poz. 157.). Zgodnie z nim podmioty tworzące żłobki i kluby dziecięce lub zatrudniające dziennego opiekuna mogą otrzymywać na każde dziecko objęte w nich opieką dotację celową z budżetu gminy. Jej wysokość, a także zasady ustalania i rozliczania określają radni w uchwale.
RIO zwraca uwagę, że przysługująca na podstawie tego przepisu dotacja ma charakter fakultatywny. Jednak, jeżeli samorząd zdecyduje się udzielać takiego dofinansowania, to nie może go ograniczać tylko do wybranej kategorii podmiotów – w tym przypadku tylko żłobków i klubów dziecięcych, bo wspomniany art. 60 ust. 1 jednoznacznie wskazuje, że dotacja należy się również na dziecko, którym zajmuje się dzienny opiekun. Tym samym ustalenie przez radnych dotacji tylko dla tych dwóch typów placówek, wprowadza dodatkowe nieprzewidziane w ustawie żłobkowej ograniczenia podmiotowe w jej otrzymywaniu. RIO podkreśliła też, że kompetencje przewidziane dla uchwały rady gminy obejmują ustalenie wysokości dofinansowania oraz zasad jego ustalania i rozliczania, a nie wskazywania podmiotów uprawnionych.
ORZECZNICTWO
Uchwała nr 0102-248/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 7 czerwca 2017 r.