Wybór osób, które będą zajmować się małymi dziećmi, nie będzie już wymagać przeprowadzenia konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego..
Reklama

Odejście od takiego trybu zatrudniania dziennych opiekunów przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.), który jest elementem nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej. Dziennych opiekunów, czyli osoby zajmujące się maluchami w swoim domu lub lokalu należącym do pracodawcy, mogą zatrudniać zarówno samorządy, jak i podmioty prywatne. Jednak w przypadku, gdy jest to gmina, powiat lub samorząd wojewódzki, art. 45 ustawy wymaga, aby zostali oni wybrani w drodze otwartego konkursu ofert, który jest przeprowadzany na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450). Ten warunek ma zostać zlikwidowany. To oznacza, że nabór będzie odbywał się tak samo, jak w przypadku innych pracowników samorządowych.

– Będzie to dużym ułatwieniem, bo konkursy prowadzone w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego są zbiurokratyzowane, czasochłonne i wydłużają procedurę rekrutacji. Co więcej, są one bardziej adekwatne do wyboru projektów niż osób opiekujących się dziećmi – mówi Michał Marszałek, dyrektor biura ochrony zdrowia Urzędu Miasta w Krakowie.

Również zdaniem Tomasza Pactwy, dyrektora biura pomocy i projektów społecznych UM w Warszawie, jest to krok w dobrym kierunku. – Od momentu, kiedy dziennych opiekunów można zatrudniać na podstawie umowy o pracę, a nie tylko zlecenia, utrzymywanie odrębnego trybu ich naboru nie jest racjonalne – podkreśla.

Z kolei Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego zwraca uwagę, że uproszczenie przepisów może przyczynić się do rozpowszechnienia wśród samorządów tej formy opieki nad maluchami.

Projekt zawiera też zmiany dotyczące kwalifikacji, jakie musi posiadać opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. Resort proponuje, żeby na tym stanowisku mogły pracować osoby z wykształceniem średnim lub branżowym, które przez co najmniej trzy lata były zatrudnione jako wychowawcy w domu dziecka lub innej placówce z systemu pieczy zastępczej – pod warunkiem ukończenia 80-godzinnego szkolenia uzupełniającego wiedzę i umiejętności.

– Zadania opiekuna w żłobku czy klubie dziecięcym są zupełnie inne niż w domu dziecka. Dlatego dobrze, że w nowelizacji uwzględniono potrzebę odbycia przez takie osoby minimalnego szkolenia – ocenia Monika Rościszewska-Woźniak.

Etap legislacyjny

Konsultacje projektu ustawy