Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – zakup takich pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych będzie dofinansowany w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica”. Projekt uchwały Rady Ministrów dot. programu został skierowany do konsultacji.

"Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych +Aktywna tablica+" ma być realizowany w latach 2017-2019.

Na realizację programu z budżetu państwa ma być w tych latach przeznaczone 279 mln 428 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach realizacji programu będą wydatkowane w następujących kwotach: 84 mln zł w 2017 r., 70 mln zł w 2018 r., 70 mln zł w 2019 r.

Wkład własny samorządów będzie łącznie w trzech latach wynosił 55 mln 428 tys. zł (20 mln 785 tys. zł w 2017 r., 17 mln 321,5 tys. zł w 2018 r.,17 mln 321,5 tys. zł w 2019 r.).

W celu obniżenia bariery finansowej związanej z wysokością wymaganego wkładu własnego zaproponowano w projekcie, by do wkładu wliczać m.in. wydatki poniesione przez organ prowadzący na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowanych nie wcześniej niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o udział w programie. Wkład własny może obejmować także szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w procesie dydaktycznym, przeprowadzone w roku udzielenia wsparcia finansowego oraz sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK zakupione nie wcześniej niż na 3 lata przed złożeniem wniosku.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać organy prowadzące: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Szkoła może otrzymać na zakup pomocy dydaktycznych maksymalnie kwotę 14 tys. zł. Przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł plus wkład własny 3,5 tys. zł).

W projekcie Rządowego programu "Aktywna tablica" zaproponowano rozwiązanie w ramach, którego w 2017 r. adresatami programu będą szkoły podstawowe i szkoły za granicą posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W latach 2018-2019 programem objęte będą szkoły podstawowe, które zostaną podłączone do szerokopasmowego internetu z takim poziomem dostępu, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W programie zostały też określone inne wymogi, jakie musi spełniać organ prowadzący i szkoła, która chce się ubiegać o dofinansowanie. Należą do nich przede wszystkim obowiązek instalacji, uruchomienia, zintegrowania zakupionego sprzętu i oprogramowanie wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.

Aby przystąpić do programu, szkoła musi mieć co najmniej jeden pakiet narzędzi i oprogramowania przypadającego na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor, tj. przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z: preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych.

W zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, szkoła powinna dysponować co najmniej jedną salą lekcyjną z dostępem do internetu, pomieszczenie musi być odpowiednio dostosowane. Dodatkowo szkoła powinna mieć także co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mogą korzystać z internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Program przewiduje wyposażenie lub doposażenie w pomoce dydaktyczne około 15 528 szkół podstawowych i szkół artystycznych we wszystkich województwach oraz około 20 szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

W obecnym roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuje 13 429 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. Od nowego roku szkolnego liczba ta wzrośnie w związku z przekształceniem części wygaszanych gimnazjów w szkoły podstawowe. MEN nie ma jeszcze informacji o liczbie szkół podstawowych we wrześniu 2017 r.