Sieć szkół dostosowana do nowego ustroju szkolnego została ukształtowana. 31 marca był ostatnim dniem na podjęcie przez samorządy uchwał ostatecznych w tej sprawie. Jeśli samorząd nie przyjął takiej uchwały, gimnazja na jego terenie zostaną wygaszone, a nie przekształcone w inny typ szkoły.

Zgodnie ustawami Prawo Oświatowe i przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, samorządy - jako organy prowadzące szkoły - zostały zobowiązane do opracowania i stworzenia projektu uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, przyjęcia go, a następnie skierowania do opinii kuratora. Na wydanie opinii kuratorzy mieli 21 dni. Kurator mógł wydać opinię pozytywną, ze wskazaniem zmian do uwzględnienia w uchwale ostatecznej lub opinię negatywną. Opinia kuratora była dla samorządu wiążąca.

Jak poinformowało PAP Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie przekazanym w piątek, w całym kraju kuratorzy oświaty zaopiniowali wszystkie nadesłane do nich uchwały. "Żadna z uchwał przekazanych kuratorom nie otrzymała opinii negatywnej" - zaznaczono.

Według resortu do 31 marca samorządy w całym kraju powinny podjąć 2858 uchwał. 380 z nich to uchwały dotyczące sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i specjalnych, czyli podejmowane przez powiaty, a 2478 uchwał dotyczy sieci szkół podstawowych i gimnazjów, czyli prowadzonych przez gminy (zgodnie z podziałem administracyjnym, w Polsce są 302 gminy miejskie, 1555 gmin wiejskich i 621 gmin miejsko-wiejskich).

Jak poinformował w czwartek wiceminister edukacji Maciej Kopeć, do 28 marca około 40 proc. samorządów podjęło ostateczne uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji; w kilku gminach uchwały nie zostaną podjęte, a spór z kuratorem zakończy się w sądzie. Jak podał, z informacji kuratorów oświaty wynikało, że około 60 proc. samorządów uchwały ostateczne ma podjąć na sesjach zaplanowanych na 29-30-31 marca.

Jeśli samorząd nie podjął uchwały, zmiany nastąpią na mocy ustawy - 6-letnie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w 8-letnie szkoły podstawowe, 3-letnie licea ogólnokształcące zostaną przekształcone w 4-letnie licea, 4-letnie technika przekształcone zostaną w 5-letnie technika, gimnazja będą stopniowo wygaszane, a nie przekształcone w inne typy szkół. Nie przybędzie żadna nowa szkoła, nie zmieniają się więc dotychczasowe obwody szkół podstawowych. Tak stanie się w Łodzi. Tamtejsi radni zdecydowali o zaskarżeniu do sądu opinii kuratora, kwestionującej przedstawiony przez miasto projekt nowej sieci szkół.

Łódzki kurator Grzegorz Wierzchowski wydał opinię "pozytywną warunkowo" dla przygotowanego przez magistrat i przyjętego przez radnych projektu nowej sieci szkół, który zakładał m.in. wygaszenie 11 z 42 gimnazjów, połączenie pozostałych z innymi typami szkół oraz utworzenie czterech nowych podstawówek i jednego liceum. Kurator postulował m.in., aby zamiast czterech nowych szkół podstawowych utworzyć ich osiem, argumentując, że w ten sposób w wielu placówkach udałoby się ograniczyć konieczność nauki na dwie zmiany. Przyjęcie tego rozwiązania było warunkiem uznania jego opinii za pozytywną.

Poprawki od początku kwestionował łódzki magistrat. Zdaniem wiceprezydenta Tomasza Treli, kurator nie może ingerować w kompetencje samorządu, nakazując utworzenie nowych podstawówek, a także nie uwzględnił liczby miejsc w szkołach w stosunku do liczby dzieci, które będą się w nich uczyły.

Informacje o zaskarżeniu do sądu administracyjnego opinii kuratora przez dwa samorządy - Żarki i Będzin - oficjalnie potwierdziło Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Reforma edukacji wprowadza nową strukturę szkół. W miejsce obecnych pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja zostaną zlikwidowane.

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów - nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

Do przekształcenia dotychczasowych szkół podstawowych, gimnazjów i techników w szkoły nowego typu dojdzie na mocy ustawy, która daje różne możliwości przekształcania wygaszanych gimnazjów. Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stanie się z mocy prawa 8-letnią szkołą podstawową. Pozostałe gimnazja mogły zostać przekształcone w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub mogły zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół.